Actieplan voor weide- en akkervogels in Overijssel

Veel agrariërs, agrarische collectieven, natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich in voor boerenlandvogels. Ondanks al hun inspanningen zijn de populaties weide- en akkervogels in Overijssel, net als in de rest van Nederland, afgenomen. Om dit tij te keren is er een Actieplan weide- en akkervogels voor Overijssel opgesteld voor de periode 2018-2021. Het actieplan is afgelopen zomer vastgesteld.

Dit plan is een initiatief van provincie Overijssel in samenwerking met de collectieven Noordwest-Overijssel, Midden-Overijssel en Noordoost Twente. Ook Staatsbosbeheer, Faunabeheereenheid, Natuurmonumenten en de vrijwillige vogelbescherming van Landschap Overijssel hebben een bijdrage geleverd. Alle partijen hebben één gezamenlijk doel, namelijk de afname van de weide- en akkervogelstand een halt toe te roepen. Ondanks dat er lokaal successen zijn geboekt in clusters met agrarisch natuurbeheer en weidevogelreservaten neemt de boerenlandvogelstand in Overijssel nog steeds af. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een verdere intensivering van het grondgebruik door landbouw, recreatie en verstedelijking. Daarnaast is de predatiedruk de laatste jaren ook sterk toegenomen, wat impact heeft op het broedsucces.

Van actieplan naar uitvoeringsplan

De komende drie jaar zullen in Overijssel vooral maatregelen genomen worden in het leefgebied ‘open grasland weidevogels’ en begrensde weidevogelreservaten volgens het Natuurbeheerplan. Daarnaast is er in andere delen van de provincie ook aandacht voor akkervogels in een pilot in het leefgebied ‘open akker’. Het Collectief Noordwest Overijssel focust zich vooral op maatregelen, zoals plasdras en kruidenrijk kuikenland. Dit zijn voorbeelden van effectieve maatregelen, die bijdragen aan de instandhouding van weidevogels zoals de kievit, tureluur, grutto en watersnip of zelfs bijdragen aan het vergroten van het aantal broedparen. De komende jaren komt er via verschillende subsidiestromen geld beschikbaar om deze doelen uit dit actieplan verder te realiseren. Nu is het van belang om gezamenlijk het gebied in te gaan en met alle gebiedspartijen en deelnemers aan ANLb tot een concrete uitvoering te komen.

Aandacht voor predatiedruk

Een onderdeel in het actieplan is de predatiedruk. In Noordwest-Overijssel is hier in 2016 en 2017 onderzoek naar gedaan. Hieruit kwam naar voren dat de predatiedruk in de onderzochte gebieden hoog is, waarbij met name de vos een dominante rol speelt. Predatie door zwarte kraai en steenmarter is in mindere mate aangetoond. De resultaten van dit onderzoek zijn begin dit jaar gepubliceerd in het artikel: Resultaten predatieonderzoek schetsen zorgwekkend beeld. Bij de uitvoering van het Actieplan weide- en akkervogels Overijssel zal ook aandacht zijn voor het probleem rondom predatie.

Meer informatie

Download hier Actieplan weide- en akkervogels Overijssel 2018-2021.