1 januari 2016 is het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. Uitgangspunten voor het nieuwe stelsel zijn een meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. De uitvoering van het ANLb wordt door het gebied georganiseerd, waardoor er meer samenhang in beheer komt. Hierbij wordt nog meer gestuurd op het geconcentreerd inzetten van beheer in kansrijke gebieden. De regionale maatwerkmogelijkheden en flexibiliteit die het stelsel biedt maakt dat er beter ingespeeld kan worden op ontwikkelingen gedurende het seizoen en tussen de jaren. Op basis van veldinventarisaties en evaluatie van het beheer wordt continu gewerkt aan de verbetering van de resultaten van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Bij het ontwikkelen van het nieuwe stelsel zijn door de overheid de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Effectieve en efficiënte realisatie van maatschappelijke doelen
  2. Betere en meer duurzame deelname van boeren
  3. Ruimte voor ondernemerschap
  4. Lagere uitvoeringskosten

Collectieven in de vorm van groepen van boeren en andere agrarische grondgebruikers spelen een belangrijke rol in het nieuwe subsidiestelsel: zij zijn eindbegunstigde (en daarmee eindverantwoordelijk) voor de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het agrarisch collectief ziet toe op de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied, controleert en sanctioneert indien nodig en regelt de betalingen. Om deze taken en verantwoordelijkheden adequaat uit te voeren moet het collectief gecertificeerd zijn en daarmee voldoen aan een programma van eisen dat door de EU en het ministerie van EZ is opgesteld. Collectief Noordwest Overijssel heeft daartoe een kwaliteitshandboek opgesteld. Het handboek is goedgekeurd en we hebben het certificaat ontvangen.

De kern van het nieuwe stelsel: een collectieve benadering vanuit de streek zelf en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer alleen daar toepassen waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat.