Deelname aan het stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is alleen mogelijk binnen de begrenzing van in het provinciaal Natuurbeheerplan vastgelegde ‘leefgebieden’. De eerste stap om in aanmerking te komen voor deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer is dan ook te controleren of uw perceel of landschapselement in een begrensd leefgebied ligt. Beheer kan alleen worden afgesloten op percelen binnen deze begrensde gebieden.

Ligt uw perceel of landschapselement binnen de door de provincie vastgestelde begrenzing dan kunt u contact opnemen met het collectief om de mogelijkheden om deel te nemen te bespreken. Vanuit het collectief zullen de mogelijkheden o.a. beoordeeld worden aan de hand van de toegevoegde waarde voor de doelsoort(en) en de samenhang met andere beheer in de directe omgeving.