ANLb 2023: Waar staan we nu?

De Europese Commissie heeft 13 december jl. het Nationaal Strategisch Plan, anders gezegd: de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB, eindelijk formeel goedgekeurd. Daarmee gaat het nieuwe GLB en dus ook het ANLb per 1 januari officieel van start. Er is echter nog veel onduidelijk. Het Collectief laat zich hierover regelmatig voorlichten om ook onze leden van informatie te kunnen voorzien. Tegelijkertijd gaan we door met het gereed maken van het ANLb voor de uitvoering in 2023. De ingediende gebiedsaanvraag 2023 is daarbij een belangrijke stap.  

Ondanks dat er de afgelopen tijd regelmatig nieuwe informatie beschikbaar gekomen is over het nieuwe GLB en het ANLb 2023, is er tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk en onzeker. Dat geldt op bedrijfsniveau, maar ook voor het ANLb is helaas nog niet alles duidelijk. Zo zijn enkele beheervergoedingen nog niet vastgesteld en is nog niet goed bekend wat de wisselwerking is tussen het ANLb en de eco-regeling. We laten ons daarover regelmatig voorlichten vanuit de overkoepelende organisatie BoerenNatuur of vanuit LNV/RVO, om zo goed mogelijk geïnformeerd aan te schuiven aan de keukentafel. 

De Collectieven hebben onlangs samen met BoerenNatuur aandacht gevraagd voor onze zorg dat er onterecht beheer tussen wal en schip raakt. We willen voorkomen dat dit voor de deelnemers en het Collectief financiële gevolgen heeft. We hebben dan ook het verzoek ingediend bij LNV voor een coulanceregeling voor in ieder geval 2023. Dit verzoek heeft onlangs geleid tot een ingediende motie voor coulance voor de knelpunten bij de uitvoering van het ANLb in 2023 die door de gehele Tweede Kamer gesteund is. 

De voorintekening ANLb 2023 is inmiddels afgerond. Het ingetekende beheer is getoetst aan de randvoorwaarden van de beheerstrategie. Het kan zijn dat het opgegeven beheer nog niet (helemaal) voldoet aan deze randvoorwaarden of dat we mogelijkheden zien om het beheer te optimaliseren. In dat geval bent u onlangs benaderd om te overleggen over de mogelijkheden voor aanpassing van het beheer of dat u hier de komende weken nog over benaderd wordt. 

Met de resultaten van de voorintekening is de gebiedsaanvraag ANLb 2023 opgesteld. Deze wordt een dezer dagen ingediend door het Collectief. In de gebiedsaanvraag geeft het Collectief aan welk ANLb-beheer er het komende jaar uitgevoerd gaat worden en tegen welke bedrag. Normaal gesproken dienen we deze aanvraag in rond eind juli en hebben we voor het einde van het jaar een beschikking van de provincie waarmee we beheercontracten voor het nieuwe beheerjaar af kunnen sluiten. In dit jaar geldt echter dat er door de huidige onduidelijkheid omtrent (de aanloop naar) het nieuwe ANLb, de beschikking pas in de loop van 2023 afgegeven wordt. We weten op dit moment nog niet precies hoe we dit proces en de planning van het afsluiten van beheercontracten willen laten lopen. Daar hopen we u in de loop van januari 2023 meer duidelijkheid over te kunnen bieden. 

Naar aanleiding van de voorintekening zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de beheerstrategie 2023 en de beheerpakketten en -vergoedingen voor 2023. Deze zullen binnenkort op de website van het Collectief geplaatst worden. De open eindjes die er nog zijn qua beheervergoedingen en beheervoorwaarden hopen we zo snel mogelijk af te kunnen hechten. De website wordt regelmatig bijgewerkt met alle laatste nieuwtjes. Zodra er nieuwe informatie bekend is zullen we deze via de website, nieuwsbrief en eventueel via attentiemails met u delen.