Beheerjaar 2021 en daarna

De plasdrassen zijn gevuld, de rustperiodes van kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode zijn in gegaan en de weidevogels zijn weer terug. Kortom, het broedseizoen is in volle gang en samen proberen we er een succes van te maken. Vanuit het Collectief even een aantal praktische zaken waar we uw aandacht voor vragen.

Plasdrassen

Plasdrassen zijn van groot belang voor weidevogels en hun kuikens, omdat er veel en makkelijk bereikbaar voedsel aanwezig is. Het is voor het Collectief dan ook een belangrijk aandachtspunt om de plasdrassen goed onder water te houden gedurende het seizoen. Soms lukt dit niet goed, bijvoorbeeld door storing van de pomp of grote droogte. Is dit bij uw plasdras het geval? Neem dan z.s.m. contact op met uw veldcoördinator, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing, bijvoorbeeld door inzet van de vijzelpomp van het Collectief.

Schouw 2021

Zoals ieder jaar vindt ook in 2021 de schouw weer plaats. Bij deze schouw wordt gecontroleerd of het beheer voldoet aan de afgesproken beheervoorwaarden. De schouw is onderdeel van de opdracht die het Collectief heeft meegekregen voor de uitvoering van het ANLb. Bij de schouw controleren onze medewerkers de beheereenheden. Hierbij gaat het om een veldcoördinator die normaal gesproken actief is in een ander gebied, om zo de onafhankelijkheid te waarborgen. Het is mogelijk dat uw percelen in 2021 gecontroleerd worden. Indien er een afwijking wordt geconstateerd, neemt de schouwer contact met u op.

Naast de schouw door het Collectief controleert ook de NVWA of het beheer conform de beheereisen wordt uitgevoerd. Het Collectief weet niet op voorhand welke percelen de NVWA gedurende een jaar gaat controleren. Wanneer de NVWA een afwijking constateert neemt de controleur waar mogelijk contact met u op.

Kennisverspreiding

Voor 2021 heeft het Collectief kennisverspreiding als speerpunt opgenomen in het jaarplan. Hiermee hoopt het Collectief bij te dragen aan de kennisontwikkeling van deelnemers om op die manier de kwaliteit van het beheer naar een hoger niveau te tillen, zodat de vogels optimaal kunnen profiteren van uw inspanningen. Afhankelijk van de mogelijkheden rond corona, gaat het Collectief onder andere verschillende bijeenkomsten organiseren over het beheer. Hierbij kunt u denken aan bijeenkomsten over plasdras, kruidenrijk grasland of het beheer van houtwallen. Houd uw mailbox hiervoor in de gaten!

2022

2021 is het laatste jaar onder het huidige stelsel van het ANLb. Dat betekent dat de huidige contractperiode na dit jaar afloopt. Vanaf 2023 start het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer. Dat betekent dat 2022 een tussenjaar is, waarbij we ervoor kunnen kiezen het huidige beheer te verlengen of te beëindigen. Er zijn dus ook in 2022 mogelijkheden om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer. Ondertussen is CNWO achter de schermen druk bezig om de verlenging het ANLb voor te bereiden. We gaan uit van een duurzame voortzetting van de ANLb-overeenkomsten en willen dit zo optimaal mogelijk regelen voor onze deelnemers. Rond de zomer van 2021 zullen we u hierover nader informeren.