Beheerjaar 2022: contracten en voorintekening voor nieuw beheer

Het huidige ANLb loopt eind dit jaar af, het nieuwe ANLb start vooralsnog in 2023. Dat betekent dat 2022 een tussenjaar is, waarin het huidige beheer in de meeste gevallen verlengd wordt. We willen u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

De afgelopen tijd hebben de meeste van u contact gehad met onze veldcoördinatoren over de mogelijkheden voor verlenging van het huidige beheer en eventuele beheerwensen. In de komende weken leggen we u het beheer voor 2022 voor, waarop we u vragen dit schriftelijk te bevestigen. Wanneer dat gebeurd is, wordt het huidige beheer verlengd met een jaar.

Doordat 2022 een tussenjaar betreft, zijn de mogelijkheden voor uitbreiding van beheer in de meeste gevallen beperkt. Bij uitbreiding kijken we nog meer dan anders naar de kansen die het biedt voor de doelsoorten. Hierbij gaat het zowel om weidevogels als om de doelsoorten uit de droge dooradering, zoals kamsalamander en geelgors.

Voor de weidevogels geldt hierbij dat mogelijkheden voor het verbeteren van het mozaïek kansrijk zijn. Een mozaïek wil zeggen dat verschillende vormen van beheer in hetzelfde gebied aanwezig zijn: plasdras, kruidenrijk grasland, voorweiden of extensief weiden enzovoort. Door verschillende vormen van beheer in een gebied aan te bieden aan de vogels, is er voor elke fase van het broedseizoen geschikt leefgebied aanwezig. Jonge kuikens hebben bijvoorbeeld vanwege hun korte pootjes korter gras nodig dan oudere en sterkere kuikens. Grutto’s met hun lange poten en lange snavels kunnen beter in langer gras overleven dan kieviten met kortere poten en korte snavels. Kortom, een mozaïek met verschillende vormen van beheer, inclusief plasdras, is van groot belang voor het broedsucces van de weidevogels.

Heeft u wensen voor het uitbreiden of het verbeteren van beheer? Neem dan contact op met uw veldcoördinator, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden. De contactgegevens vindt u onder https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/.