Beheerjaar 2022

Het is inmiddels alweer mei, dus het beheer en het broedseizoen zijn in volle gang. Op verschillende locaties wordt nog gebroed, maar ook lopen er kuikens rond. De balans over het broedseizoen kunnen we nog niet opmaken, maar vanuit het Collectief zijn er een aantal praktische zaken waar we uw aandacht voor vragen.

Plasdrassen
Plasdrassen zijn van groot belang voor weidevogels en hun kuikens, omdat er veel en makkelijk bereikbaar voedsel aanwezig is. Het is voor het Collectief dan ook een belangrijk aandachtspunt om de plasdrassen goed onder water te houden gedurende het seizoen. Soms lukt dit niet goed, bijvoorbeeld door storing van de pomp of grote droogte. Is dit bij uw plasdras het geval? Neem dan z.s.m. contact op met uw veldcoördinator, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing, bijvoorbeeld door inzet van de vijzelpomp van het Collectief.

Last minute beheer
Last minute beheer betekent dat u op het laatste moment beheer afsluit om de op dat moment aanwezige weidevogels te helpen tijdens het broedseizoen. Er zijn twee verschillende vormen van last minute beheer: het verlengen van de rustperiode van bestaand beheer of het realiseren van een kuikenveld. Bij het verschijnen van de nieuwsbrief zijn de kuikenvelden wel gerealiseerd en betreft het dus vooral het verlengen van beheer.

Het verlengen van de rustperiode van bestaand beheer betekent bijvoorbeeld dat grasland met rustperiode tot 1 juni wordt verlengd naar grasland met rustperiode tot 15 juni. Naast grasland met rustperiode kan ook de rustperiode van kruidenrijk grasland en de inundatieperiode van plasdras verlengd worden. Normaal wordt het beheer verlengd tot een datum dat er geen kuikens meer verwacht worden op het perceel.

Omgekeerd is ook mogelijk: wanneer er geen broedende vogels en kuikens meer aanwezig zijn, kan in bepaalde gevallen de rustperiode verkort worden. Grasland met rustperiode tot 15 juni kan bijvoorbeeld teruggezet worden naar 1 of 8 juni, waardoor u eerder kunt maaien en de kwaliteit van het gewas wellicht beter is. Kruidenrijk grasland kan teruggezet worden naar het ontwikkelpakket.

Ziet u kansen voor last minute beheer, dan kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator.

Schouw 2022
Zoals ieder jaar vindt ook in 2022 de schouw weer plaats. Bij deze schouw wordt gecontroleerd of het beheer voldoet aan de afgesproken beheervoorwaarden. De schouw is onderdeel van de opdracht die het Collectief heeft meegekregen voor de uitvoering van het ANLb. Bij de schouw controleren onze medewerkers de beheereenheden. Hierbij gaat het om een veldcoördinator die normaal gesproken actief is in een ander gebied, om zo de onafhankelijkheid te waarborgen. Het is mogelijk dat uw percelen in 2022 gecontroleerd worden. Indien er een afwijking wordt geconstateerd, neemt de schouwer contact met u op.

Naast de schouw door het Collectief controleert ook de NVWA of het beheer conform de beheereisen wordt uitgevoerd. Het Collectief weet niet op voorhand welke percelen de NVWA gedurende een jaar gaat controleren. Wanneer de NVWA een afwijking constateert, neemt de controleur waar mogelijk contact met u op.