Beheerjaar 2023: Open Grasland

Het is inmiddels alweer april, dus het weidevogelseizoen is in volle gang: de plasdrassen zijn gevuld, rustperiodes zijn in de meeste gevallen ingegaan. Samen doen we ons best om er een goed broedseizoen van te maken. Vanuit het Collectief zijn er een aantal praktische zaken waar we uw aandacht voor vragen.

Plasdrassen 

Plasdrassen zijn van groot belang voor weidevogels en hun kuikens, omdat er veel en makkelijk bereikbaar voedsel aanwezig is. Het is voor het Collectief dan ook een belangrijk aandachtspunt om de plasdrassen goed onder water te houden gedurende het seizoen. De daadwerkelijke oppervlaktes zijn niet altijd van te voren duidelijk. Om de oppervlaktes zo goed mogelijk in te tekenen en mee te nemen in het definitieve beheercontract, gaan we dit jaar in april alle plasdrassen opmeten. Daarna wordt de oppervlakte ingetekend op basis van hetgeen in het veld zichtbaar is. De geconstateerde oppervlakte is ook leidend voor het definitieve beheercontract en de eventuele mozaïekvergoeding die daar onderdeel van uitmaakt.  

Last minute beheer

Last minute beheer betekent dat u op het laatste moment beheer afsluit om de op dat moment aanwezige weidevogels te helpen tijdens het broedseizoen. Er zijn twee verschillende vormen van last minute beheer: het realiseren van een kuikenveld of het verlengen van de rustperiode van bestaand beheer. 

Een kuikenveld betekent dat u een deel van het perceel minimaal twee weken later maait dan de rest van het perceel en dat het gewas tot minimaal 1 juni blijft staan. In de meeste gevallen bestaat een kuikenveld uit een blok of uit een strook van minimaal 6 meter breed en minimaal 0,2 ha groot. Per broedpaar is het kuikenveld maximaal 1 ha groot. Een kuikenveld kan zowel op percelen zonder beheer als op percelen met legselbeheer afgesloten worden. 

Het verlengen van de rustperiode van bestaand beheer betekent bijvoorbeeld dat grasland met rustperiode tot 1 juni wordt verlengd naar grasland met rustperiode tot 15 juni. Naast grasland met rustperiode kan ook de rustperiode van kruidenrijk grasland en de inundatieperiode van plasdras verlengd worden. Normaal wordt het beheer verlengd tot een datum dat er geen kuikens meer verwacht worden op het perceel. Uiteraard ontvangt u hiervoor ook een hogere beheervergoeding.  

Ziet u kansen voor last minute beheer, dan kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator. Onder ANLb 2023 vindt u onze flyer over last minute beheer.

Soortentelling kruidenrijk grasland

Voor kruidenrijk grasland zijn de beheereisen vanaf 2023 aangescherpt, omdat de vegetatie van veel percelen met kruidenrijk grasland in de vorige ANLb-periode vanaf de tweede helft van mei te dicht en te ruig werd. Dat maakt de percelen minder of zelfs ongeschikt voor weidevogelgezinnen, terwijl goed kruiden- en structuurrijk grasland erg belangrijk is voor weidevogelgezinnen in de kuikenperiode. Ze vinden er voldoende voedsel en dekking tegen predatoren en het doorwaden van structuurrijk grasland kost veel minder energie dan van grasland dat nauwelijks doordringbaar is en/of deels platligt. 

De richtlijn is daarom vanaf 2023 dat in een plot van 5 x 5 meter (25 m2) minimaal 15 soorten inheemse grassen en kruiden aanwezig zijn. In mei en juni wordt de veldcheck uitgevoerd, waarbij het aantal soorten in een plot geteld wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar de structuur van de graslanden. Dit vindt plaats op alle beheereenheden met pakket A05 kruidenrijk grasland. Mocht het plot niet aan de 15 soorten komen en/of is er te weinig structuur in de vegetatie aanwezig, dan kan het betekenen dat het perceel omgezet wordt naar A41 ontwikkeling kruidenrijk grasland.