Belang behoud sloten, greppels en reliëf

Het Collectief merkt dat op verschillende locaties sloten en greppels worden gedempt en dat reliëf op het land wordt verwijderd. Grotere percelen zijn vanuit bedrijfsgemak misschien gewenst, maar hierdoor neemt bijvoorbeeld het leefgebied van de weidevogels verder af.
Bij sloten en greppels zie je grotere soortenrijkdom dan midden op een perceel. Langs de slootkanten groeien bijvoorbeeld meer plantensoorten dan elders op het perceel met meer insecten tot gevolg, die op hun beurt weer voedsel vormen voor jonge weidevogels.
Reliëf op grasland geeft vaak weer dat het om oud grasland gaat. Het bodemleven heeft zich lange tijd kunnen ontwikkelen, wat waardevol is voor de bodemgesteldheid. Het reliëf zorgt er ook voor dat kleine stukjes land bijvoorbeeld natter zijn, waardoor andere kruiden en insecten voorkomen. Dit zijn plekken waar weidevogels met hun kuikens naar toe trekken, omdat hier vaak veel voedsel voor handen is.
Omdat greppels, sloten en reliëf meerwaarde hebben voor onder andere weidevogels, denken we graag met u mee over de mogelijkheden om deze kenmerken te behouden en zelfs te versterken via agrarisch natuurbeheer. Neem hierover contact op met uw veldcoördinator (https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/).