Boeren in en rondom Natura 2000

Pilot in De Wieden en Weerribben

Voor de uitvoering van de pilot zijn drie pilot gebieden geselecteerd, één in elk werkgebied van de deelnemende agrarische collectieven. Voor ons werkgebied is dat De Wieden en Weerribben.

De Wieden en Weerribben betreft een groot gebied met een grote verwevenheid tussen natuur en landbouw, waardoor veel agrariërs in hun bedrijfsvoering direct te maken hebben met het Natura 2000-gebied.

Rietteelt houdt het landschap hier in stand, waardoor naast boeren ook riettelers een plek hebben in deze pilot.

Bedrijfsnatuurplannen en testen in de praktijk

In de pilot bieden we zes ondernemers de mogelijkheid om een bedrijfsplan uit te denken en te laten doorrekenen. Dit plan schetst de mogelijkheden voor het toekomstbestendig boeren in en nabij het Natura 2000-gebied: het doet recht aan de ambities van de ondernemer én het behalen van de doelen voor het gebied.

Onderdeel van het bedrijfsplan kan zijn dat boeren maatregelen op hun land nemen die bijdragen aan het behalen van de doelen van het Natura 2000-gebied. Binnen de pilot bestaat de mogelijkheid om een deel van deze maatregelen in de praktijk te testen, en daarvoor een vergoeding te bieden.

Leren van elkaar

Gedurende de pilot organiseren we regelmatig bijeenkomsten met boeren en riettelers, waarbij ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Daarbij kunnen we specialisten inschakelen, die ondernemers weten te prikkelen en vragen kunnen beantwoorden. Dit alles is bedoeld om uiteindelijk te komen tot bedrijfsplannen met maatregelen die passen bij de betreffende bedrijven.

Folder GLB pilot Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel