Deelnemer uitgelicht: Gijs Schoonhoven

In de nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? In deze “deelnemer uitgelicht” melkveehouder Gijs Schoonhoven.

Bedrijf: melkveebedrijf in Oldemarkt aan de rivier de Linde
Runt bedrijf met: in maatschap met zijn vrouw Riane, zoon Jelle werkt en denkt mee met bedrijfsvoering en studeert aan Van Hall in Leeuwarden
Aantal stuks melkvee en jongvee: 120 melkkoeien en 50 stuks jongvee
Aantal hectares: huiskavel van 50 ha grasland en twee veldkavels van 6 ha gras en 6 ha mais
Overig: komt van oorsprong uit het westen van het land en woont nu al weer 10 jaar op deze locatie

Hoe lang doe je al aan weidevogelbeheer?

De zorg voor weidevogels heb ik meegekregen van mijn vader Joop. Hij was een echte liefhebber van weidevogels, waardoor ik niet beter weet dat er altijd al aan nestbescherming mee gedaan werd. 

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb?

Op de huiskavel hebben we op een strook van 8 bij 1500 meter langs de Linde een ANLb contract kruidenrijk grasland, daarnaast doen we op de gehele huiskavel mee aan legselbeheer. Er is in ons gebied een actieve vogelwacht die nesten opzoekt en eventueel markeert, maar helaas komen we dit jaar haast niet aan beschermen toe door de vele predatie. Van de 85 nesten die de vogelwacht in de broeklanden had gevonden, zijn er maar een twintigtal uitgekomen.                                                                             

Op de veldkavel van 6 ha hebben we vorig jaar volledig een ANLb kruidenrijkgrasland contract afgesloten met daarin een plasdras. Voor dit jaar hebben we gelukkig dit contract wat kunnen wijzigen. 2,5 ha van de 6 ha is naar ontwikkelpakket kruidenrijk omgezet, zodat we dat gedeelte vanaf 22 mei al konden maaien. Vorig jaar was de snede na 15 juni veel te zwaar. De bedoeling is door nu wat vaker te maaien de bodem te verschralen, zodat kruiden meer kans krijgen.
De plasdras was dit jaar succesvol. Mooi om te zien dat vooral in dit droge voorjaar weidevogels naar de plasdras toe trekken. Doordat er op 15 juni nog veel kuikens rond de plasdras liepen, kregen we de mogelijkheid om de maaidatum nog een week op te schuiven, wat weer een leuke plus gaf op de financiële tegemoetkoming. 

Wat zijn je drijfveren om mee te doen met ANLb?

Naast dat wij van weidevogels kunnen genieten past ANLb in onze bedrijfsvoering. Door het beheer haal je flink minder voer van het land, maar daar staat een vergoeding tegenover en lagere bewerkingskosten. Het schralere voer, kort gesneden in de baal vormt een mooie structuurbron in het rantsoen van vooral de droge koeien.

Welke aanpassingen in jouw bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te kunnen doen?

Van de kruidenrijke percelen zijn de droge stof opbrengst en kwaliteit lager dan van een gangbaar perceel. Daar moet je wel rekening mee houden, vooral in jaren wanneer er door droogte al weinig groeit. Nestbescherming kost je wel wat tijd, maar dat hoort er gewoon bij.

Wat hoop je te bereiken met deelname aan weidevogelbeheer?

Ik hoop dat het succesvol is en de weidevogels weer toe nemen. Valt soms niet mee met alle predatoren. Daarom vind ik het goed dat de vogelwacht op veel plekken in kaart brengt wat de oorzaak van predatie is. Hopelijk kan er dan een keer wat aan de oorzaak gedaan worden.

Wat zou je andere deelnemers die twijfelen over het ontwikkelpakket kruidenrijk grasland mee willen geven?

Om meer kruiden in grasland te krijgen heb je wat schralere grond nodig, daar is het ontwikkelpakket voor. Ik snap dat het Collectief resultaat verwacht om mee te kunnen doen met ANLb kruidenrijk grasland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud poelen van start

Binnen het leefgebied droge dooradering hebben verschillende deelnemers ANLb-pakketten afgesloten voor één van de pakketten “Poel en klein historisch water”. We merken dat het bij verschillende poelen lastig is om in deze droge periode water vast te houden. De poelen mogen incidenteel droog vallen vanaf 15 juni, maar door de uitzonderlijke omstandigheden is een deel van de poelen dit jaar al eerder drooggevallen. Mocht dit bij u ook zo zijn, meld dat bij onze veldcoördinatoren, zodat we samen met u kunnen kijken hoe we dit kunnen tackelen in de toekomst.

Binnen deze pakketten is het van belang dat de poelen periodiek opgeschoond worden. De periode waarin dit beheer plaatsvindt, is tussen 15 augustus en 15 november. Heeft u een poel in beheer? Dan mag u in deze periode het onderhoud uitvoeren. Denk eraan dat het uitgevoerde beheer binnen zeven dagen bij het Collectief gemeld dient te worden.

 

 

Wat wel en niet doen bij kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland leeft onder boeren, bij de overheden en bij verschillende andere organisaties, zoals melkfabrieken. Maar het ontwikkelen van kruidenrijk grasland is niet altijd eenvoudig. We krijgen dan ook regelmatig vragen van deelnemers. Een aantal van deze vragen proberen we hier te beantwoorden. Ook mogen we een digitaal boekje van expert Wim Schippers over een proefproject met jullie delen.

Hoe voorkom je dat het perceel in het (witbol) dominant stadium terecht komt?

Bij het ontwikkelen van kruidenrijk grasland is verschraling van het land noodzakelijk. Maar vaak ontwikkelt zich vanuit een voedselrijke situatie geen kruidenrijk grasland, maar een dominante grasvegetatie van voornamelijk witbol of grote vossenstaart. Dit is meestal niet geschikt als kuikenland, waar kruidenrijk grasland voor bedoeld is. In de dichte, en vanaf eind mei vaak legerende, vegetatie kunnen de kuikens letterlijk niet uit de voeten. Ook voor de deelnemer is dit vaak onwenselijk vanwege de zware maaisnede, schimmelvorming op de bodem en de knauw die de grasmat daarvan krijgt. De oorzaak hiervoor is dat het land nog onvoldoende verschraald is, maar dat er wel laat (vanaf 15 juni) gemaaid wordt, zoals de beheereisen onder ANLb aangeven. Sinds dit jaar zijn er twee ontwikkelpakketten voor kruidenrijk grasland opengesteld. Hierbij is het mogelijk om eerder te maaien, waardoor voedingsstoffen sneller afgevoerd worden. Eén van deze pakketten is speciaal bedoeld om het dominant stadium te voorkomen of te doorbreken. De eerste pakketten zijn dit jaar afgesloten en de resultaten daarvan zijn positief! Heeft u interesse in dit pakket? Neem dan contact op met uw veldcoördinator https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/.

Heeft het nut om in te zaaien bij kruidenrijk grasland?

Inzaaien of doorzaaien heeft zeker nut, maar voor een succesvolle poging zijn wel een aantal zaken belangrijk. Op het moment dat een perceel nog erg voedselrijk is, groeien de grassen snel. Deze overwoekeren de ingezaaide kruiden, waardoor deze niet opkomen of al snel weer verdwijnen. Inzaaien of doorzaaien heeft dus pas nut als het perceel voldoende verschraald is. Daarnaast zijn niet alle mengsels even geschikt om mee in te zaaien. Voor een langdurig succes zijn slechts een aantal mengsels geschikt. Uw veldcoördinator kan u hierover informeren.
Bij een proefproject in het Staphorsterveld is het inzaaien bijzonder goed gelukt, er is daar mooi kruidenrijk grasland ontstaan. Afgelopen jaar is er binnen dit project ook doorgezaaid (tijdens ondergenoemde kennisbijeenkomst). De resultaten daarvan zien we komend najaar.

Vorig jaar heeft Wim Schippers, expert op gebied van ontwikkeling van kruidenrijk grasland, tijdens onze kennisbijeenkomst over dit onderwerp een lezing gegeven. Recent is er een digitaal boekje uitgekomen over een proefproject voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland in Noord-Holland. Dit boekje is beschikbaar onder https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/26911c2a-b60a-4d2c-8821-9fc04de32831.

 

Beheerjaar 2020: hoe staan we ervoor?

Beheerjaar 2020: hoe staan we ervoor?

Het weidevogelseizoen nadert zijn eind, verschillende kuikens zijn vliegvlug en meerdere oudervogels zijn alweer vertrokken. Enkele vogels zijn nog bezig met vervolglegsels, dus hopelijk komen er nog wat vliegvlugge kuikens bij. De resultaten worden nog geanalyseerd, maar verschillende zaken vielen dit weidevogelseizoen op.

Allereest waren de weersomstandigheden opnieuw bijzonder. Het natte voorjaar maakte het voor agrariërs lastig het land op te gaan, voor de terugkerende vogels betekende het water dat voedsel makkelijk beschikbaar was. De daaropvolgende droogte maakt het de vogels wel lastig. De harde bodem maakt het moeilijk om in de bodem naar voedsel te zoeken. Voor volwassen vogels was het lastig om voldoende op te vetten voor het broedseizoen en om voldoende in conditie te blijven tijdens het broeden. Ook zorgt de droogte ervoor dat er minder insecten aanwezig zijn voor de jonge vogels. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kievitjongen die afhankelijk zijn van natte, slikachtige plekken waar ze voedsel vinden. Zowel voor de oudervogels als voor de kuikens was de droogte dus een groot knelpunt.

Dit jaar maakte dan ook opnieuw duidelijk dat water (plasdras, hoog waterpeil) enorm belangrijk is voor weidevogels. Nabij plasdrassen en andere locaties waar het waterpeil verhoogd is, concentreerden zich vele broedparen met hun jongen. Hier was voldoende en goed bereikbaar voedsel aanwezig. Zeker op die plekken zijn verschillende kuikens vliegvlug geworden.

Predatie lijkt dit jaar behoorlijk toegenomen ten opzichte van afgelopen jaren. In 2019 waren er veel muizen, waardoor er voldoende voedsel was voor roofdieren. Mogelijk hebben ze zich het afgelopen jaar dan ook goed voortgeplant. Inmiddels is de muizenstand in veel gebieden veel lager, maar zijn er wel veel rovers die voedsel nodig hebben. Eieren en kuikens vormen dan een goed alternatief.

Het Collectief is zich erg bewust van predatie. Predatiebestrijding staat dan ook continu op de agenda, zowel op juridisch gebied als op ecologisch gebied. Dit najaar gaat het Collectief bijvoorbeeld in gesprek met de verschillende WBE’s om samen te kijken waar en hoe de bestrijding van de vos verbeterd kan worden. Daarnaast proberen we het zo moeilijk mogelijk te maken voor predatoren door het leefgebied van de vogels te verbeteren. Zo vergroten we de openheid door bomen weg te halen, verhogen we waterpeilen als barrière en sluiten we extra hectares kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode af voor meer dekking en voedsel.

In het Staphorsterveld zijn veel wulpennesten met succes uitgerasterd tegen predatie: het eerste beeld is dat het uitkomstsucces verdubbelt op deze manier! Ook het uitrasteren van plasdrassen lijkt op verschillende locaties goed gewerkt te hebben ter voorkoming van predatie. De resultaten van het uitrasteren gaan we nader onderzoeken.

Tot slot zien we dit jaar wederom een toename van last minute beheer, waarbij deelnemers kuikenvelden hebben gespaard en waarbij beheer verlengd is. Dit gebeurt altijd ten behoeve van de aanwezige weidevogelgezinnen. Bij last minute beheer werken vaak deelnemers, vrijwilligers en de veldcoördinatoren samen om dit te realiseren. We kunnen dan ook spreken van een gezamenlijk succes!

 

 

Van de voorzitter

Wat zet je in een nieuwsbrief in een jaar waarin de corona-pandemie om zich heen grijpt? Iedereen is in meer of mindere mate geraakt door de corona. Ook de agrariërs merken de effecten van deze crisis. En toch gaat het agrarisch natuurbeheer gewoon door. Er zijn dan ook voldoende onderwerpen waarover we u willen informeren in deze nieuwsbrief.

Inmiddels is het broedseizoen bijna ten einde, waardoor we in deze nieuwsbrief terugblikken op de eerste resultaten. De effecten van de droogte en predatie zijn dit jaar duidelijk zichtbaar, maar gelukkig zijn er ook positieve resultaten te melden!

Daarnaast krijgen we regelmatig vragen over de ontwikkeling van kruidenrijk grasland. In deze nieuwsbrief beantwoorden we enkele van de meest gestelde vragen. Uiteraard lichten we ook weer een deelnemer uit. Dit keer gaat het om Gijs Schoonhoven. De soort die we dit keer uitlichten is de kamsalamander, een soort waarvoor leden met een poel zich inzetten. Het onderhoud aan deze poelen kan overigens binnenkort ook weer plaatsvinden.

In deze nieuwsbrief brengen we ook een ode aan de vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is het bijna onmogelijk om weidevogelbeheer uit te voeren. Tijd dus om deze vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten!

Het testen van veldmaatregelen onder de GLB-pilot is inmiddels ten einde. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de ervaringen tijdens dit seizoen.

Tot slot willen we stilstaan bij het overlijden van onze veldcoördinator in de IJsseldelta Joop Beens. Joop heeft zich vanaf de oprichting ingezet voor het Collectief. We gaan Joop en zijn inzet ontzettend missen.

Jan van der Weerd

Vacature veldcoördinator

Vacature veldcoördinator voor het Collectief Noordwest Overijssel in gebied IJsseldelta

Collectief Noordwest Overijssel wil een partner zijn voor de boeren die aan de slag willen met natuur, landschap en biodiversiteit en in de nabije toekomst ook met thema’s als klimaat en kringlooplandbouw. Dat partner zijn betekent dat we boeren kunnen adviseren over te nemen maatregelen en uit te voeren beheer, dat we kunnen zorgen voor afstemming met collega boeren maar ook met derden om het beheer zo optimaal mogelijk tot z’n recht te laten komen. Tegelijkertijd kunnen we het beheer intekenen, administreren, controleren en borgen zodat de boer uiteindelijk ook door andere partijen beloont en gewaardeerd kan worden voor zijn inspanningen en prestaties.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en veldcoördinator in de IJsseldelta. Het zwaartepunt van de uitvoering van de vacante werkzaamheden ligt op het weidevogelbeheer in de IJsseldelta. Naast het uitvoeren van werkzaamheden binnen het ANLb kan ook inzet gevraagd worden binnen verschillende projecten.

Het is van groot belang dat de veldcoördinator het vertrouwen van de achterban heeft, affiniteit

heeft met ANLb en plattelandsontwikkeling, dat hij/zij in staat is het collectief en het ANLb belang naar buiten toe uit te dragen, voldoende tijd beschikbaar heeft om zich in te zetten voor het collectief en in staat is om bruggen te slaan tussen de verschillende gebiedspartijen.

De medewerkers moeten bovendien voldoende afstand kunnen nemen tot het privé belang van de
individuele boeren/deelnemers en onafhankelijk van die belangen kunnen adviseren, ook als
dat adviezen zijn die weerstand kunnen oproepen.

We zijn hierbij op zoek naar diegene die zich herkend in het volgende profiel:

 • Heeft HBO-werk- en denkniveau, aantoonbaar verkregen via opleiding en/of ervaring;
 • Kent het reilen en zeilen van de agrarische sector;
 • Kan zelfstandig werken, is initiatiefrijk en kan goed organiseren;
 • Is in staat goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers en overige gebiedspartijen;
 • Heeft een goede basiskennis van weidevogels. Kennis van landschapsbeheer is een pré;
 • Is in het bezit van rijbewijs B en heeft een auto tot de beschikking;
 • Is flexibel inzetbaar binnen het gehele werkgebied van het Collectief voor een gemiddelde inzet van ongeveer 10-20 uur in de week en is bereid zich in een ZZP-constructie aan het collectief te verbinden. Het voorjaar en najaar zijn hierbij piekperiodes met mogelijk een hogere inzet, terwijl in de winter- en zomerperiode relatief minder inzet gevraagd wordt.

Bij de functie horen de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van ANLb en projecten, zoals bijvoorbeeld het voeren van keukentafelgesprekken met agrariërs en het afsluiten van beheercontracten
 • Handelt in- en externe vragen binnen het aandachtsgebied af
 • Stemt op uitvoeringsniveau af met samenwerkingspartners
 • Begeleidt en coacht de agrarische leden bij de uitvoering van het ANLb en andere projecten
 • Begeleidt en coacht vrijwilligers bij de uitvoering van de monitoring en de ondersteuning van de deelnemers
 • Voert administratieve werkzaamheden uit volgens de daarvoor geldende afspraken
 • Is aanspreekpunt voor Agrarische Natuurvereniging (ANV) Camperland.
 • Legt verantwoording af aan de projectleider

Wat mag u van het collectief verwachten?
Wij bieden u de uitdaging om bij te dragen aan het proces van een zorgvuldig beheer van de natuur- en landschapswaarden in het werkgebied van het collectief. Hier staat een vergoeding van €45/uur excl. BTW tegenover.

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Peter van den Brandhof, e-mail: [email protected]of telefoon: 06-21876522.

Solliciteren op deze vacature kan tot en met 8 juli door het sturen van uw cv en motivatie per email aan: [email protected]

Terugkoppeling enquête agrarisch natuurbeheer

Tijdens de vorige nieuwsbrief vroegen we u een enquête over agrarisch natuurbeheer in te vullen voor een onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. Dit onderzoek is uitgevoerd door student bestuurskunde Arnold Kaashoek. In deze nieuwsbrief geven we u een beknopte schets van de resultaten van dit onderzoek.

Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de redenen die agrariërs en andere grondgebruikers hebben om zich al dan niet in te zetten voor agrarisch natuurbeheer. Hiervoor zijn interviews gehouden en enquêtes afgenomen bij deelnemers (101 respondenten) en niet-deelnemers (38 respondenten) aan agrarisch natuurbeheer.

Uit het onderzoek blijkt dat beheervergoedingen een belangrijke stimulans zijn voor deelnemers om mee te doen. Ook de inpasbaarheid van de maatregelen in de bedrijfsvoering zijn zowel voor deelnemers als niet-deelnemers een belangrijke reden om al dan niet deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer. De leefbaarheid van het platteland en de uitstraling van duurzaamheid richting de samenleving wordt door deelnemers ook als belangrijk aangemerkt. Voor de niet-deelnemers blijkt dat met name de hoogte van de beheervergoeding en predatie redenen zijn om niet aan agrarisch natuurbeheer te doen.

Over het algemeen zijn de huidige deelnemers aan ANLb tevreden over de beheervergoedingen en over het werk van de Collectieven. Enkele aanbevelingen die vanuit het onderzoek naar voren gebracht worden, zijn het zoeken naar extra financiële prikkels om duurzame deelname aan agrarisch natuurbeheer te stimuleren en het intensiveren van de communicatie en kennisoverdracht over (de toepassingsmogelijkheden van) agrarische natuurbeheer bij niet-deelnemers.

De volledige rapportage is hier terug te vinden.

GLB pilot: deelnemers zijn aan de slag

Iedere nieuwsbrief geven we een update over de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”. Ondertussen is het eerste kievitsei gevonden en is het veldseizoen van start gegaan. Dit betekent dat de deelnemers binnen de pilot aan de slag gaan met de beheermaatregelen voor de kievit.

Eind vorig jaar zijn in de vier pilotgebieden deelnemers geworven, namelijk in Kallenkote, Mastenbroek, Tolhuislanden en Wijthmen. De bereidheid onder de agrariërs in deze gebieden om deel te nemen aan de pilot bleek groot: ruim 50 agrariërs hebben zich aangemeld. Alle deelnemers leggen randen aan, rijden ruige stalmest uit en/of creëren drassige delen. De randen zorgen voor vluchtmogelijkheden voor de kuikens, de drassige delen en ruige mest verbeteren voedselbeschikbaarheid voor de kievit.

Begin februari hebben alle deelnemers een workshop over kievitbeheer gevolgd. De workshop startte onder andere met een kievitquiz, waar de kennis van de deelnemers getest werd. Voor het inhoudelijke deel van de workshop was er een kievitexpert uitgenodigd, die de deelnemers veel praktische informatie over de kievit en het kievitbeheer kon geven. Ook zijn de maatregelen van de pilot tijdens de workshop op kaart ingetekend. In alle gebieden werd een mooi netwerk met randen, ruige mest en drassige delen gecreëerd. Op deze manier vinden de kuikens altijd ergens voedsel en veiligheid.

De deelnemers zijn inmiddels aan de slag met de maatregelen. Het natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat het uitrijden van ruige mest moeilijk was. Aangezien het een pilot is, zoeken we samen met deelnemers naar oplossingen, zoals het wisselen van pakket. Aan het enthousiasme van de deelnemers gaat het niet liggen. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de maatregelen de komende maanden gaan uitwerken voor de kievit en de deelnemers.

 

Soort uitgelicht: de kievit

Iedere nieuwsbrief lichten we een soort uit, waar we ons als Collectief voor inzetten. Dit kan een weidevogel zijn of een soort van de zogenaamde “droge dooradering”. De eerste editie van “soort uitgelicht” richten we ons op een soort waar we ons dit jaar extra voor inzetten vanwege de GLB-pilot: de kievit.

De kievit is met zijn zwart-witte kleed en kenmerkende kuif een opvallende verschijning in het boerenland. De kievit leeft vooral op korte, structuurrijke, open graslanden en braakliggende akkers. De kievit heeft een vrij korte snavel en kan dus niet diep in de grond prikken. Volwassen dieren eten vooral wormen aan het oppervlak, kuikens eten vooral insecten (tot wel 5000 per dag!).

Vanaf februari trekken de mannetjeskieviten naar hun broedgebied, waar ze een territorium claimen. Vaak ligt dit vlakbij de locatie waar ze afgelopen jaar gebroed hebben. De vrouwtjes volgen later, maar zijn normaal gesproken hun partner trouw. Als ze elkaar weer gevonden hebben, verloopt de balts in een vast patroon binnen de grenzen van het territorium. Na de paring legt het vrouwtje meestal vier eieren in een kuiltje, vaak op bouwland of kort grasland. Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de eieren.

De kievit is de vroegst broedende weidevogel: dit jaar is het eerste kievitsei in Nederland op 2 maart gevonden. De broedtijd duurt ongeveer 28 dagen, waarna het kuiken uit het ei komt. Dat betekent dat vanaf begin april de eerste kuikens waargenomen kunnen worden. Het kuiken verlaat bijna meteen het nest op zoek naar voedsel. De ouders voeren de kuikens niet, maar ze warmen de kuikens wel op onder de veren. 35 tot 40 dagen nadat het kuiken uit het ei is gekropen, is het kuiken vliegvlug. Dat wil zeggen dat het kuiken op dat moment in staat is om te vliegen.

In tegenstelling tot de meeste weidevogels kan een kievit meerdere legsels per jaar produceren. Dit doen ze bijvoorbeeld wanneer een legsel verloren gaat. Dat betekent dat het broedseizoen van de kievit vrij lang is: van begin maart tot eind juni kunnen er nesten gevonden worden. Kuikens kunnen van begin april tot eind juli rondlopen.

Zoals beschreven komt de kievit vooral voor op percelen met korte, structuurrijke vegetatie en bouwland. Niet alle pakketten binnen ANLb zijn dan ook geschikt voor de kievit. Pakketten die bij uitstek geschikt zijn voor de kievit zijn plasdras, uitgestelde bewerkingen op bouwland, extensief weiden en voorweiden. Wilt u iets extra’s voor de kievit doen? Dan zijn dit wellicht pakketten die u af kunt sluiten.

 

 

Deelnemer uitgelicht: Wim van Ittersum

In de nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? In deze eerste “deelnemer uitgelicht” starten we met Wim van Ittersum uit Mastenbroek, die zich al jaren inzet voor de weidevogels.

Kun je een korte omschrijving van je bedrijf geven?

We zijn een echt familie melkveebedrijf. Samen met mijn vrouw Wolterien boer ik hier sinds 1992, daarvoor met mijn ouders. De kinderen hebben altijd volop meegeholpen. Sinds 2018 zit onze oudste zoon Alfred in de maatschap en per 2021 zal onze derde zoon Wiljen ook toetreden. In 2013 hebben we een serrestal gebouwd om in de toekomst 200 melkkoeien te melken. We hebben momenteel 160 melkkoeien met bijbehorend jongvee en bewerken de laatste jaren tussen de 80 en 100 ha hooi- en grasland. In het groeiseizoen ligt er heel veel nadruk op het weiden van koeien. Dus van vers gras dat de koeien zelf grazen zoveel mogelijk melk produceren. En daarnaast is er heel veel aandacht voor weidevogels.

Hoe lang doe je al aan weidevogelbeheer?

Al vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, eigenlijk vanaf het moment dat ik na mijn schooltijd thuis op het bedrijf kwam werken. Ik kwam bij het maaien weidevogelnesten tegen en zo langzamerhand rolde ik de weidevogelbescherming in. Ik was als kind altijd al geïnteresseerd in de flora en fauna. Dat zaadje is waarschijnlijk geplant door meester Bakker in klas 3 en 4, die ons op de lagere school daar veel over vertelde.

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb?

Dat zijn op dit moment twee plasdras percelen (1 ha) en daarnaast kruidenrijk grasland (19 ha). Dus er zijn echt uitersten op mijn bedrijf: percelen hoogproductieve graslanden voor mijn melkvee, maar waar we wel nestbescherming toepassen. En andere percelen die vooral gereserveerd zijn voor de vogels. Het beheer is daar 100% op afgestemd. Doordat we de mogelijkheid hadden om o.a. de huiskavel te vergroten, kon er ook daar meer ruimte voor weidevogels gecreëerd worden.

Wat zijn de drijfveren om mee te doen met ANLb?

In de eerste plaats omdat ik weidevogels prachtig vind. Daarom vind ik het belangrijk de weidevogels voor het boerenlandschap en voor de maatschappij te behouden. Ik voel me er verantwoordelijkheid voor, rentmeesterschap. Het ANLb is een middel om me daarbij te helpen, omdat je daarmee een financiële tegemoetkoming krijgt voor de opbrengstderving en het extra werk.

Welke aanpassingen in jouw bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te kunnen doen?

Vooral tijd en aandacht. De planning is ingewikkelder. Dit is met name van toepassing voor je graslandmanagement. Met weiden en maaien hou je rekening met de weidevogels. Een keer een extra draadje zetten, een blokje omrijden met de maaier om een potentieel nest toch te kunnen vinden. Afzet vinden voor het voer van kruidenrijke percelen, binnen of buiten je bedrijf. Nesten zoeken. Plas-dras percelen inrichten.

Wat hoop je te bereiken met deelname aan weidevogelbeheer?

Dat we de weidevogels kunnen behouden, zodat ook komende generaties van deze prachtige vogels kunnen blijven genieten. Ik wil ook met ons bedrijf laten zien dat een modern, economisch rendabel melkveebedrijf en weidevogels prima samen kunnen gaan.

Welke tips heb je voor andere deelnemers?

Geniet van de schoonheid van deze vogels. Ga eens gewoon in het land zitten en geniet tijdens het weidevogelseizoen. Realiseer je de verantwoordelijkheid die je hebt als gastheer voor deze vogels. Ik zou het een verarming van de weide vinden als deze vogels er niet meer zijn.  

Men weet vaak de prijs van alles, maar de waarde van niets.