Speciale aandacht voor boerenlandvogels in Noordwest Overijssel

Het Collectief Noordwest Overijssel heeft het afgelopen jaar allerlei inrichtingsmaatregelen genomen met als doel een beter leefmilieu te creëren voor boerenlandvogels in Noordwest Overijssel. De maatregelen variëren van het afschuinen van oevers, tot het nemen van maatregelen om de predatiedruk te verminderen.

In het kader van het project ‘’Condities voor soorten op orde’’ zijn diverse maatregelen genomen. Het project was een initiatief van Collectief Noordwest Overijssel en is gesubsidieerd door provincie Overijssel. De aanleiding was het afnemende aantal soorten vogels op het boerenland. De maatregelen zijn zeer divers en variëren van de aanschaf en plaatsing van 9 plasdraspompen, aanleggen van 14 vossenvallen met mobiel alarm tot de aanschaf en plaatsing van bijvoorbeeld nestkasten voor kerk- en steenuilen.

 Uitvoering van maatregelen in het veld

Dit project is nu afgerond en heeft een aantal mooie inrichtingsmaatregelen opgeleverd. Eén van de maatregelen was het plaatsen van plasdraspompen. Deze pompen, die draaien op zonne-energie, zorgen voor vernatting van de percelen. Soms staan de pompen in de buurt van kruidenrijk grasland. Dit is een ideale combinatie, aangezien vernatting en het vergroten van de kruidenrijkdom het perceel extra aantrekkelijker maakt voor weidevogels.

Andere belangrijke maatregelen zijn middelen die de predatiedruk op weidevogels verlagen. Zo zijn er in overleg met verschillende Wildbeheereenheden in het werkgebied van het Collectief veertien vossenvallen aangeschaft en geplaatst. De vallen zijn verspreid over het werkgebied van het Collectief geplaatst, op strategische en door de WBE gekozen locaties. De eerste vossen zijn hiermee reeds gevangen.

Ook zijn er op verschillende plekken nestkasten voor uilen opgehangen. Er zijn nog enkele kerkuilenkasten beschikbaar. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator in uw gebied.

 

Meld op tijd uitgevoerd landschapsonderhoud

In de komende weken ontvangt een geselecteerd aantal deelnemers een mail met de mededeling om beheer aan landschapselementen in de komende beheerperiode (tot uiterlijk 15 maart 2019) uit te voeren. Als u zelf wensen heeft omtrent beheer en onderhoud kunt u zich melden bij uw coördinator.  

Beheerpakketten met meldingsplicht

De meeste landschapspakketten kennen een meldingsplicht. Het gaat daarbij om de volgende pakketten en werkzaamheden binnen het collectief:

  • – L09 Poel: schonen en/of maaien
  • – L20 Hakhoutbeheer: snoeien, knotten en/of afzetten

Ook wanneer u begin dit jaar in de periode januari tot half maart onderhoud heeft verricht aan landschapselementen waarvoor u een beheercontract ANLb heeft, vragen wij u dat alsnog bij de coördinator te melden. De contactgegevens vindt u hier op de website.

Tijdig melden onderhoud zorgt voor vlotte uitbetaling

Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ingediend. Op tijd melden is niet alleen van belang voor het collectief, maar ook voor u als deelnemer. Geen of te late meldingen werkt vertragend op de uitbetaling door RVO.nl aan het collectief over het uitgevoerde werk in 2018. Ook kan RVO.nl besluiten een lager bedrag aan ons uit te betalen, dat weer van invloed is op onze mogelijkheden u volledig uit te betalen voor het uitgevoerde beheer.

Uitgevoerd onderhoud melden via formulier

Het eenvoudigst is om gebruik te maken van het formulier op de website. Daarin geeft u aan om welke beheereenheid het gaat, welke oppervlakte daarvan is onderhouden en op welke datum de werkzaamheden zijn afgerond. In uw beheercontract kunt u alle specifieke informatie hierover terugvinden. Na uitvoering kunt u het formulier binnen 7 dagen na uitvoering sturen naar de coördinator. De contactgegevens vindt u op onze website.

Beheercontracten 2019

Het Collectief Noordwest Overijssel heeft de gebiedsaanvraag voor beheerjaar 2019 ingediend bij provincie Overijssel. Nog steeds kunnen ‘potentiële’ deelnemers aan agrarisch natuurbeheer zich bij ons melden. Zij kunnen hun wensen kenbaar maken en deze worden dan getoetst aan de beheerstrategie in dit gebied.

Tijdens de voorintekening is vooral binnen Open Grasland (weidevogelbeheer) veel interesse getoond. Met name is er belangstelling voor de realisatie van plas-dras. Dat is een positieve ontwikkeling. Het zwaartepunt ligt bij het werven van nieuw weidevogelbeheer op de meest gunstige plekken voor weidevogels. We richten ons daarbij vooral op meer plas-dras en kruidenrijk grasland. Dit zijn maatregelen die zeer waardevol zijn voor de instandhouding en stimulering van het aantal weidevogels. Het Collectief heeft de gebiedsaanvraag 2019 opgesteld op basis van de voorintekening en de verwachtingen van de coördinatoren in het gebied. Deze is eind juli ingediend bij provincie Overijssel. Hierin staat onder andere een minimaal en maximaal aantal hectares dat we als collectief met onze deelnemers willen beheren en hoe we dat beheer willen uitvoeren.

Aan de slag in het nieuwe jaar

Indien de provincie groen licht geeft en onze gebiedsaanvraag goedkeurt, hopen we nog dit najaar van start te kunnen gaan met het opstellen van de definitieve beheercontracten. Hierover ontvangt iedereen die heeft ingetekend later meer informatie. Het stemt zeer positief dat er in het voorjaar van 2019 weer een groter gebied klaargestoomd wordt voor weidevogels en andere doelen. Heeft u op dit moment nog vragen of wensen voor agrarisch natuurbeheer, neem dan contact op met uw coördinator.

Resultaten predatieonderzoek schetsen zorgwekkend beeld

Het aantal nesten van weidevogels dat succesvol uitkomt is alarmerend laag in delen van West-Overijssel. Dat blijkt uit een uitgebreid predatieonderzoek dat in opdracht van Agrarisch Natuur Collectief Noordwest Overijssel in 2016 en 2017 uitgevoerd is in 3 Overijsselse gebieden. Afhankelijk van het gebied en de weidevogelsoort wordt 44% – 67% van de legsels opgegeten. Collectief Noordwest Overijssel roept provincie en gebiedspartijen op om samen aan de slag te gaan met het terugdringen van de predatie.

Het door Altenburg&Wymenga uitgevoerde onderzoek vond plaats in de gebieden: Staphorsterveld, Tolhuislanden en Lierderbroek. Betrokken weidevogelvrijwilligers hebben binnen het onderzoek het verloop van vele nesten gevolgd en camera’s geplaatst bij 140 nesten. Aan de hand van deze beelden kon het resultaat van het nest en de predator vastgesteld worden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vos veruit het grootste aandeel heeft in de predatie van weidevogellegsels. Ongeveer 70% van de gepredeerde nesten wordt door de vos leeggehaald. Naast de vos is lokaal ook predatie door zwarte kraai en steenmarter vastgesteld. Opvallend was het vastleggen van de das als predator van enkele nesten in het Lierderbroek.

Het lage nestsucces als gevolg van de hoge predatiedruk zet de weidevogelpopulaties in West-Overijssel onder druk. Het Collectief Noordwest Overijssel gaat daarom de komende maanden aan de slag met het verbeteren van het leefgebied voor weidevogels. Hierbij wordt ingezet op het realiseren van meer natte graslanden en kruidenrijk grasland en het weghalen van begroeiing en andere schuilplekken voor roofdieren. Het opstellen van een predatiebeheerplan per gebied maakt hier ook nadrukkelijk deel van uit.

Het Collectief Noordwest Overijssel roept gebiedspartijen op om samen te werken in het terugdringen van de predatie. Het eindrapport is dinsdagmiddag 30 januari jl. aangeboden aan de Overijsselse gedeputeerde Hester Maij en hieronder te downloaden.

Predatie en predatoren bij weidevogels Noordwest-Overijssel

Gebiedsaanvraag beheerjaar 2018 ingediend

De afgelopen maanden zijn onze ANV-coördinatoren weer druk in de weer geweest met het voorbereiden van de gebiedsaanvraag voor 2018. Deze gebiedsaanvraag omvat alle hectares die het collectief in 2018 onder beheer denkt te brengen. Eind juli is de gebiedsaanvraag ingediend, wanneer hier deze door de provincie positief wordt beschikt ligt in 2018 ruim 2.500 hectare onder beheer. Het merendeel van de beheercontracten heeft betrekking op weidevogelgrasland, circa 175 hectare heeft betrekking op botanisch hooiland, landschapselementen zoals singels en poelen.

 

Terugblik algemene ledenvergadering 24 april

Maandagavond 24 april 2017 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Collectief plaatsgevonden. In een constructieve en plezierige setting werden zowel huishoudelijke als inhoudelijk onderwerpen besproken. De bijeenkomst werd afgesloten met een boeiende presentatie van Alex Datema, over BoerenNatuur en Natuurinclusieve Landbouw.

Het bestuur bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en de plezierige vergadering, we hopen u volgend jaar opnieuw te mogen ontvangen.

 

Onderzoek naar predatie weidevogels opgestart

In opdracht van collectief Noordwest-Overijssel en dankzij een bijdrage van de Provincie Overijssel, wordt er dit seizoen uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van predatie op de nestoverleving van weidevogels en welke predatoren daar een rol in spelen. Het onderzoek vindt plaats in 3 gebieden in Overijssel, waarvan twee gelegen zijn binnen het werkgebied van het collectief. Met behulp van infraroodcamera’s, nestloggers en veldbezoeken worden ongeveer 90 nesten gevolgd en wordt inzicht verkregen in de nestoverleving van verschillende weidevogelsoorten in de geselecteerde gebieden.

Doel van het onderzoek is het verzamelen van harde bewijslast over de invloed van bepaalde predatoren, zodat regelgeving daarop kan worden afgestemd. Als Collectief denken wij dat dit noodzakelijk is om de weidevogels in ons gebied te behouden.

De weidevogelvrijwilligers spelen een belangrijke rol in dit onderzoek. Ze lokaliseren de nesten, bepalen het broedstadium van het nest, controleren de toestand van het nest en voeren vaak ook de alarmtellingen uit die inzicht geven in de jongenproductie van grutto en wulp.

De onderzoeksresultaten worden naar verwachting eind dit jaar opgeleverd.

Gepredeerd nest in een van de onderzoeksgebieden: