De strijd tegen predatie

Iedereen die zich inzet voor weidevogels weet hoe frustrerend predatie is. Zeker in 2020, een jaar waarin predatie in veel gebieden enorm was. Als Collectief zetten we ons in om predatie te beperken. Hiervoor bewandelen we verschillende wegen, die we hier voor u toelichten.

Het Collectief is zich erg bewust van predatie en de impact hiervan op de weidevogels. Predatiebestrijding staat dan ook continu op de agenda, zowel op juridisch gebied als op ecologisch gebied. Dit najaar gaat het Collectief bijvoorbeeld in gesprek met de verschillende WBE’s om samen te kijken waar en hoe de bestrijding van de vos verbeterd kan worden. Verder zijn we in overleg met de provincie over de verruiming van aanpak van andere grondpredatoren. Mocht hiervoor aanvullend onderzoek zijn, dan dragen we als collectief daaraan ons steentje bij.

Afgelopen jaar zijn er met financiering van de provincie diverse vossenvallen aangeschaft en ingezet. Het is duidelijk dat er meer nodig zijn. De provincie en het Collectief hebben allebei budget vrijgemaakt voor de aanschaf van nieuwe vossenvallen. Op dit moment inventariseren we geschikte locaties voor deze nieuwe vallen, zodat deze voor komend weidevogelseizoen ingezet kunnen worden.

Niet alleen de vallen worden ingezet, ook zijn er kilometers aan raster, uiteraard met stroomapparaat, aangeschaft, die ingezet worden om grondpredatoren te weren. Hierbij maken we onderscheid in twee typen rasters: bij het ene type raster rasteren we hele gebieden of percelen uit. Dit gebeurt bijvoorbeeld rond plasdrassen en de beheereenheden die daaromheen liggen. Bij het andere type raster rasteren we één nest uit. Met name voor wulpen, die vaak op grotere afstand van elkaar broeden, is dit een zeer geschikte methode.

Tot slot proberen we het zo moeilijk mogelijk te maken voor predatoren door het leefgebied van de vogels te verbeteren. Zo vergroten we de openheid door bomen weg te halen, verhogen we waterpeilen als barrière en sluiten we extra hectares kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode af voor meer dekking en voedsel.