Deelnemer uitgelicht: Kasper van Benthem

In elke nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Voor deze nieuwsbrief gaan we in gesprek met een deelnemer die niet alleen ANLb heeft, maar die ook heeft deelgenomen aan de recent afgeronde Natura 2000-pilot: Kasper van Benthem. Zijn bedrijf ligt in het Vogelrichtlijngebied wat onderdeel is van Natura 2000-gebied De Wieden.
Type bedrijf: melkveebedrijf
Runt bedrijf met: zelfstandig met behulp van los personeel
Aantal stuks vee: 130 melkkoeien en 70 stuks jongvee
Aantal hectares: circa 70 ha

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb? En hoe lang doe je al aan agrarisch natuurbeheer?
We hebben bijna 10 hectare grasland met rustperiode afgesloten in het Leeuwterveld en daarnaast hebben we veel legselbeheer. We doen al zolang ik mij kan herinneren mee met het ANLb. Voordat het ANLb bestond, deden we al aan nestbescherming.

Welke beperkingen ervaar je op dit moment in je bedrijfsvoering als gevolg van Natura 2000?
Doordat de PAS vergunningverlening afgeschoten is bij de rechter staat de bedrijfsontwikkeling stil, omdat een vergunning voor het veranderen en vergroten van de bedrijfsgebouwen niet verleend kan worden. Daarnaast hebben we sinds vorig jaar (2023) geen derogatie meer. Met het ingaan van het nieuwe GLB zijn we het scheurverbod van blijvend grasland in Vogelrichtlijngebieden gelukkig kwijt. Dit hadden we in het voorgaande GLB op onze grond liggen.

Je hebt deelgenomen aan de Natura 2000-pilot. Wat waren je drijfveren om mee te doen met de pilot?
Ik ben altijd bereid om te kijken naar vernieuwingen en kansen. Binnen de pilot konden we kennis opdoen en experimenteren met nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier komen we weer een stapje vooruit.

Waar ben je binnen de pilot mee bezig geweest?
We hebben verschillende bijeenkomsten gehad, waarin we onder andere dieper zijn ingegaan op het nieuwe GLB. Daarnaast hebben we ons gefocust op de bodem. Door middel van grondonderzoek en bodemscans van diverse percelen in combinatie met een veldexcursie hebben we samen met een bodemspecialist meer geleerd over de bodem. Denk hierbij aan de beworteling, samenstelling van de grond en de doorlatendheid. We hebben praktische adviezen gekregen om dit te optimaliseren.

Als experiment heb ikzelf Carbosafe toegevoegd aan mijn drijfmest. Dit is een soort koolstof, dat behandeld is met micro-organismen en dit heb ik tijdens het mixen toegevoegd. Doel van de behandeling is om je drijfmest op te waarderen naar betere verteerde mest. Door de micro-organismen wordt het verrottingsproces verbeterd in de mestkelder, waardoor bij het bemesten de benutting beter is. Dit is goed voor de bodem en voor de gewasgroei en bespaart kunstmest.
Als proef hebben we één perceel bemest met onbehandelde mest en de rest met behandelde mest. Na één jaar dit toe te passen kon ik niet direct verschil zien in gewasgroei, opbrengst of kwaliteit. Ik denk dat je dit meerdere jaren moet toepassen, voordat je echt verschil kunt gaan zien en kunstmest kunt afbouwen. Het idee achter het principe staat mij zeker aan en het is vrij eenvoudig toe te passen.

Er is een bedrijfsplan voor jouw bedrijf opgesteld, waarin o.a. gekeken is naar de financiële gevolgen van verschillende aanpassingen in de bedrijfsvoering. Kun je daar wat meer over vertellen voor jouw bedrijf?
Door het CLM is er een bedrijfsplan gemaakt specifiek voor mijn bedrijf. In het plan zijn diverse doorrekeningen gemaakt voor extensiveren of innovatie, denk hierbij aan een stikstofkraker of Lely Sphere. Conclusie was dat de meeste maatregelen leiden tot een kostenverzwaring en dat dit niet direct goed gemaakt wordt met meer opbrengsten. Ik denk dat dit een goed signaal is naar beleidsmakers.

Wat hoopte je te bereiken met deelname aan de Natura 2000-pilot? En is dit uitgekomen?
Door het meedoen met de pilot heb ik meer zicht gekregen op wat er mogelijk is om mijn bedrijfsvoering aan te passen binnen het Natura 2000-gebied. Nu nog de financiering van deze maatregelen en een goed verdienmodel. Daarnaast zijn de opgedane kennis over de bodem en het experiment met Carbosafe erg leerzaam geweest.