Deelnemer uitgelicht: Klaas Jan Bruins

In elke nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? In deze “deelnemer uitgelicht” Klaas Jan Bruins uit Mandjeswaard.

Type bedrijf: biologische melkveehouderij met zuivelverwerking en kaasmakerij

Runt bedrijf met: lieve vrouw, ouders en zussen, schoonouders en collega’s

Aantal stuks melkvee en jongvee: 150 melkkoeien en circa 80 stuks jongvee

Aantal hectares: 115


Hoe lang doe je al aan weidevogelbeheer?
Mijn vader heeft al vrij lang geleden beheer afgesloten op een perceel op afstand. Dat was nog toen het beheer via de ANV’s werd afgesloten.

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb?

Op dit moment is er 4 ha uitgesteld maaien tot 1 juni, 0,6 ha plas dras en 2,5 ha juni-beheer daar om heen. De plasdras heeft nu één seizoen gedraaid. Daarnaast hebben we op de locatie die we sinds vorig jaar in gebruik hebben vanaf dit jaar ook een plasdras met 2 ha juni beheer en een perceel van 4 ha beheer. Deze tweede plasdras ligt buiten de begrenzing voor ANLb.

Wat zijn je drijfveren om mee te doen met ANLb?

Ik zie mijn bedrijf als onderdeel van een natuurlijk systeem. Grutto’s en kieviten zijn belangrijke soorten in dat systeem. Wij zijn namelijk indirect afhankelijk van de zelfde bodembiologie en het voedsel dat deze bodem voortbrengt. Hoe diverser, hoe weerbaarder. Wij proberen ons bedrijf zo in te richten, dat we daar optimaal mee samenwerken en daar kunnen en blijven we nog veel in verbeteren.

Welke aanpassingen in jouw bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te kunnen doen?

Ik zou mijn bedrijfskringloop graag zo lokaal als mogelijk en zo groot als (eventueel) nodig willen inrichten. Daarnaast hoop ik dat er in de nabije toekomst vanuit de overheid ruimte wordt gemaakt om te investeren in stalsystemen die minder drijfmest produceren.

Wat hoop je te bereiken met deelname aan weidevogelbeheer?

Dat het Kampereiland weer een interessant gebied wordt voor grotere aantallen weidevogels en dat we de predatoren een beetje minder ruimte geven, zodat één en ander weer wat meer in balans komt.

 

Welke tips over weidevogelbeheer heb je voor andere deelnemers?

Die hoop ik over 10 jaar te hebben;).