Deelnemer uitgelicht: Landgoed De Eese

In elke nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? Voor deze nieuwsbrief nemen we een kijkje bij Landgoed De Eese, waar beheer voor de droge dooradering ligt. Beheerder Arian van Bree vertelt erover.
Type bedrijf: Landgoed de Eese Natuurschoonwet b.v.
Aantal hectares landbouwgrond: totaal ca. 350 hectare, waarvan 117 hectare agrarische natuur binnen Overijssel
Aantal hectares natuurgrond: 350 hectare bos en ca. 75 hectare overige natuur
Overige bedrijfsvormen: Bosbouw (bos en natuurbeheer)

Kun je wat vertellen over de oorsprong van het (agrarisch) natuurbeheer op het landgoed?
Vanwege onvoldoende toekomstperspectief werd in 2004 besloten de intensieve vorm van eigen akkerbouw te beëindigen, het landbouwareaal is toen deels omgevormd naar agrarische natuur en natuur. Hiermee kon het Landgoed zich sterk maken als ecologische verbindingszone tussen Noordwest Overijssel en het Drents-Friese Wold.

Hoe lang doen jullie al aan agrarisch natuurbeheer? En hoe verhoudt dit zich tot de rest van het beheer op het landgoed?
We doen nu circa 15 jaar aan agrarisch natuurbeheer en de verhoudingen zijn nu optimaal, omdat de verbinding van de agrarische kant in balans is met de bossen en natuurgebieden. Dit zorgt voor positieve resultaten, bijvoorbeeld dat er een behoorlijk aandeel bijzondere flora en fauna heeft kunnen ontwikkelen. De samenhang tussen natuur en agrarische natuur biedt ook de agrarische percelen in veel aspecten voordelen.

Welke pakketten hebben jullie afgesloten binnen ANLb?
-114 hectare botanische waardevol hooiland
-3,2 hectare wintervoedselakker
-poel en klein historische water

Wat zijn jullie drijfveren om mee te doen met ANLb?
Voor ons is de drijfveer om een waardevolle combinatie tussen landbouw en natuur te creëren, de natuurwaarde en daarbij de biodiversiteit te verhogen door deze verbinding te versterken in samenwerking met onze pachters en het eigen beheer wat wij dagelijks uitvoeren. Deze samenwerking is eveneens zeer belangrijk voor het in stand kunnen houden van het Landgoed.

Hoe kunnen jullie het agrarisch natuurbeheer inpassen in de bedrijfsvoering van het landgoed?
Omdat al onze gronden aaneengesloten zijn, kunnen we agrarische natuur goed inpassen in onze bedrijfsvoering, iets wat niet vanzelfsprekend is! Door een lage personele bezetting werken wij in bijna alle gevallen samen met boeren uit onze omgeving om het juiste beheer te kunnen uitvoeren Naast het beheer van de botanische hooilanden wordt de exploitatie van deze landbouwgronden gebruikt om het landgoed in stand te houden. Denk aan rijksmonumenten, cultuurhistorisch park, natuur en bossen.
Wat hopen jullie te bereiken met deelname aan agrarisch natuurbeheer?
We willen graag een sterke verbinding en samenwerking creëren tussen landbouw en natuur, een hogere natuurwaarde bereiken en stappen kunnen zetten in de vorm van natuurinclusieve landbouw.

Sinds enkele jaren hebben jullie wintervoedselakkers. Hoe realiseren jullie deze akkers en hoe zijn de resultaten tot nu toe?
Door de samenwerking aan te gaan met pachters en loonwerkers combineren we onze kennis en ervaring met elkaar om goede resultaten te kunnen behalen. In het begin waren de resultaten iets minder positief te noemen, voorheen werden deze percelen ook jarenlang verschraald (botanisch beheer), waardoor de bemestingsgraad aan de lage kant was. De ontwikkeling van het wintervoedselmengsel was daardoor zeer matig. Het tweede jaar hebben we eenmaal bemest en de resultaten zijn zeer positief, het staat er prachtig bij.

Welke tips over agrarisch natuurbeheer heb je voor andere deelnemers?
Na 15 jaar verschralingsbeheer op onze percelen, waarbij je soms je doel voorbij streeft, was het voor ons belangrijk de samenwerking te zoeken met het Collectief en te blijven communiceren over problemen waar je tegen aan loopt; het heeft ons geholpen om goede perceelgerichte maatregelen te nemen. Op een groot gebied, zoals de Eese, zijn er ook relatief grote verschillen per perceel. Goede perceelgerichte aanpak met maatwerk resulteert in goede ontwikkeling van de beheerpakketten.

Meer informatie over het landgoed vindt u op https://www.deeese.nl/.