Deelnemer uitgelicht: Sietze Kattenberg

In elke nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? In deze “Deelnemer uitgelicht” Sietze Kattenberg uit Zwolle.

Type bedrijf: melkveehouderij

Runt bedrijf met: in maatschap met mijn vrouw, mijn vader werkt nog regelmatig mee

Aantal stuks vee: 100 melkkoeien, 50 stuks jongvee

Aantal hectares: 46 ha gras


Hoe lang doe je al aan weidevogelbeheer?

We hebben altijd nesten gespaard, maar er hebben hier jaren bijna geen vogels gezeten, op een enkele wulp na. In 2018 hebben we één jaar mais verbouwd op de huiskavel, waarna de kieviten en daarna de grutto’s terugkwamen. Twee jaar geleden zijn we daarom gestart met een perceel voorweiden en een perceel met uitgestelde maaidatum.

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb?

Voorweiden, met rust van 1 mei – 1 juni en een perceel met uitgestelde maaidatum tot 1 juni. Dit zijn beide pakketten die behoorlijk goed in te passen zijn in onze intensievere bedrijfsvoering, zonder al te veel opbrengstderving. Vooral het voorweiden lijkt goed te werken, de jonge vogels trekken echt naar dit stuk toe. Dit jaar hebben we voor het eerst een plasdras.

Wat zijn je drijfveren om mee te doen met ANLb?

Ik geniet erg van de weidevogels. Het is mooi om ze in het voorjaar weer terug te zien. Het vinden van de nesten en de jonge vogels blijft ook altijd mooi. Daarnaast vind ik dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om ons in te zetten om deze soorten te behouden en ik hoop daar zo ook aan bij te dragen.

Dit jaar heb je voor het eerst een plasdras. Wat deed je besluiten om een plasdras aan te leggen? Welke (positieve en negatieve) effecten verwacht je van de plasdras?

Uit nieuwsgierigheid naar het effect, als je door de polder rijdt in het voorjaar dan zie je dat de plasdras stukken veel vogels trekken. We hopen de vogels op deze manier een betere kans te geven. Meer vogels bij elkaar lijkt positief te zijn. Ik ben benieuwd of het hier ook werkt.

Wat ik nog niet weet is hoeveel opbrengstderving ik ervan heb. Dat is afwachten. We hebben een perceel met greppels, waarvan we één greppel onder water gaan zetten. Het is dus een beetje afwachten hoe groot het plasdras gedeelte gaat worden. Omdat het wel meer opbrengst zal kosten, is het afwachten hoe financieel uitpakt.

Welke aanpassingen in jouw bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te kunnen doen aan ANLb?

Normaal gesproken beginnen we altijd op tijd met weiden, de laatste jaren meestal rond eind maart begin april. We proberen dan zo te plannen dat we net voor het begin van de rustperiode op het perceel met het voorweidenpakket uitkomen, zodat dit dan zo kort mogelijk is. Het is vooral opletten dat we dan ook op tijd wat kunnen maaien, omdat er dan begin mei een weideperceel weg valt en de meeste andere percelen dan te lang zijn om nog weer in te beginnen. Iets meer plannen en opletten en iets geluk met het weer hebben. Het uitgesteld maaien perceel proberen we met vaste mest te bemesten en droog in balen te krijgen, de laatste twee jaar was het erg mooi droge koeienvoer. De plasdras komt te liggen in een greppel van het uitgestelde maaien perceel. Hoe dit gaat moeten we nog afwachten.

Wat hoop je te bereiken met deelname aan weidevogelbeheer?

Ik hoop dat we op deze manier onze bijdrage aan de weidevogelstand kunnen leveren, ook in combinatie met een wat intensievere bedrijfsvoering.

Welke tips over weidevogelbeheer heb je voor andere deelnemers?

Kijk wat bij je past, bij ons werkt het op tijd beginnen met weiden goed, dat geeft variatie in grasgroei.