Doorontwikkeling Collectief

Het Collectief staat niet stil: sinds de oprichting in 2015 is de omvang van het ANLb fors toegenomen. De omvang is verviervoudigd van minder dan € 1 miljoen in 2016, naar ongeveer €4 miljoen in 2023. Ook zijn in de afgelopen periode verschillende projecten opgezet en uitgevoerd. 

De hoeveelheid tijd die deze taken vragen en de gevraagde kennis, kunde en verantwoordelijkheid van zowel uitvoeringsorganisatie als het bestuur zijn daarmee ook fors toegenomen. De afgelopen jaren hebben we daarin heel veel voor elkaar gekregen. Maar het is van belang dat we ook op de toekomst voorbereid zijn, waarin de taken naar verwachting verder toe gaan nemen.  

De vier inliggende Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) hebben aan de basis gestaan van het Collectief en hebben er voor gezorgd dat er een stabiele basis lag, waarop het Collectief kon bouwen. De eerste jaren kon er dan ook een stevige stap voorwaarts gemaakt worden. Daar zijn we de ANV’s ook zeer erkentelijk voor. Inmiddels is de rol van de ANV’s binnen het ANLb en de overige werkzaamheden van het Collectief er niet of nauwelijks meer. Daarom zijn we in gesprek met de ANV’s over een andere rol in het gebied, die niet meer statutair verbonden is aan het Collectief. 

Belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling is het versterken van de aanwezigheid in de verschillende gebieden. Het Collectief intensiveert de contacten, begeleiding en samenwerking in de gebieden met onder andere boeren, vrijwilligers, jagers, waterschap en TBO’s. De veldcoördinatoren hebben hierin een cruciale rol als aanspreekpunt in het gebied. Als gevolg van deze versterking in de gebieden in combinatie met de toenemende taken zal het Collectief doorontwikkelen in omvang en kwaliteit. Dat geldt voor zowel de werkorganisatie als het bestuur. Daar wordt aan gewerkt en we houden u daarvan op de hoogte. 

Missie en visie

Bij de doorontwikkeling van het Collectief passen ook een nieuwe missie en visie. Deze geven weer waar we als Collectief voor staan en waar we naar toe werken:

Missie

Wij bevorderen, op proactieve wijze, perspectiefvol boeren met natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat, water en bodem

Visie

In 2028 adviseren en ontzorgen wij 50% van de boeren in Noordwest Overijssel, in gezamenlijkheid met onze gebiedspartners