Drie deelgebieden GLB Pilot: Vooruit boeren op water en veen

Mastenbroek-Kamperveen

De Mastenbroekerpolder is een veenpolder die vooral bestaat uit landbouwgronden. De polder ligt tussen de IJssel, het Zwarte Water, IJsselmuiden/ Kampen en het Kampereiland. Kamperveen bestaat uit de veengronden die ingeklemd liggen tussen de IJssel en de hoge gronden ten zuiden van de IJssel. Een groot deel van het agrarische gebied in Mastenbroek-Kamperveen is binnen het provinciale Natuurbeheerplan begrensd voor weidevogelbeheer. Met name de Mastenbroekerpolder is een belangrijk weidevogelgebied in Overijssel. Verschillende boeren in het Mastenbroek-Kamperveen passen weidevogelbeheer binnen ANLb toe binnen hun bedrijfsvoering, onder andere in de vorm van plasdras en hoogwaterpeil.

Staphorsterveld

Staphorsterveld is een veengebied, gelegen tussen het Zwarte Water aan de westzijde en de (iets) hogere zandgronden bij Staphorst. Dit veengebied is ontstaan als deltagebied in samenhang met de veengebieden van Mastenbroek en Weerribben-Wieden. Een deel van het agrarische gebied van het Staphorsterveld is begrensd voor weidevogelbeheer onder ANLb. Het Staphorsterveld is in Nederland het belangrijkste weidevogelgebied voor de wulp, maar ook voor andere weidevogelsoorten is het gebied van belang. Ook binnen dit gebied voeren verschillende boeren weidevogelbeheer onder ANLb uit met verschillende plasdrassen en hoogwaterpeil.

Weerribben-Wieden

Het veengebied in Weerribben-Wieden e.o. bestrijkt het natuurgebied de Weerribben-Wieden, dat deels ontveend is en deels nog uit een dik (tot > 3m) veenpakket bestaat. Ten westen van de Wieden en Weerribben liggen landbouwpolders tussen het natuurgebied en de Noordoostpolder in. Deze kenmerken zich door de aanwezigheid van een laag klei boven op het veen, die dikker wordt (tot circa 1 meter dik) in de richting van de oude Zuiderzeedijk. Binnen dit deelgebied liggen verschillende gebieden die van belang zijn voor weidevogels en waar weidevogelbeheer onder ANLb wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij om de Barsbekerbinnenpolder, Leeuwterveld, Blankenhammerpolder, Marker- en Oosterbroek en de polders ten oosten van Giethoorn. In deze gebieden zijn onder andere verschillende plasdrassen aangelegd. In de Barsbekerbinnenpolder, Leeuwterveld en Giethoorn wordt het weidevogelbeheer in agrarisch gebied gecombineerd met beheer binnen weidevogelreservaten van Natuurmonumenten.