Extra agrarisch natuurbeheer mogelijk voor 2020

Plasdrassen, kruidenrijke graslanden en bloeiende houtwallen. Stuk voor stuk mooie voorbeelden van maatregelen die boeren en particulieren uitvoeren binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Jaarlijks dient het Collectief een gebiedsaanvraag in met het totale aanbod aan beheer van de leden van het Collectief, verdeeld over leefgebieden Open grasland (weidevogels) en Droge dooradering (amfibieën en boerenlandvogels). De voorintekening voor de gebiedsaanvraag 2020 is inmiddels volop gaande. In de voorintekening kunt u uw interesse voor deelname aan het agrarisch natuurbeheer vanaf 2020 kenbaar maken aan het collectief. Neem hiervoor contact op met de veldcoördinatoren. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/.

Open grasland (weidevogelbeheer)
Binnen dit leefgebied ligt een uitdaging in het versterken van de huidige beheermozaïeken in de weidevogelkerngebieden. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het creëren van natte situaties. Dat kan zowel via plasdras als via het verhogen van het waterpeil in de sloten. Deze plasdrassen hoeven niet allemaal vlakdekkend te zijn, er liggen ook hele mooie kansen om bestaande greppels en laagtes in bijvoorbeeld kruidenrijke graslandpercelen gedurende het seizoen plasdras te zetten. Daarnaast kijken we graag met u naar mogelijkheden om bijvoorbeeld rustperiode op grasland met voorweiden in te passen.

Droge dooradering (landschapselementen en botanische beheer)
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar maatregelen die bijdragen aan het leefgebied van de kamsalamander en steenuil, die door de provincie als doelsoorten bestempeld zijn. Hierbij wordt vooral ingestoken op de combinatie van landschapselementen (bijv. houtwallen of poelen) en bloemrijke grasland- en akkerranden. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanleg van wintervoedselveldjes voor overwinterende soorten, zoals geelgors.