Extra agrarisch natuurbeheer voor 2020

In de vorige nieuwsbrief stond een artikel over de gebiedsaanvraag 2020 en de mogelijkheden voor voorintekening. Inmiddels is de voorintekening volop gaande. In de voorintekening kunt u uw interesse voor deelname aan het agrarisch natuurbeheer vanaf 2020 kenbaar maken aan het collectief. Wilt u extra beheer afsluiten? Neem dan voor eind van dit jaar rechtsreeks contact op met de veldcoördinatoren in uw regio(https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/). U kunt uw interesse ook kenbaar maken via het secretariaat van het collectief ([email protected]). U wordt daarna doorgestuurd naar de betreffende veldcoordinator.

 

Voor “open grasland” (weidevogelbeheer) zijn er nog mogelijkheden voor bijvoorbeeld plasdrassen, rustperiode op grasland met voorweiden en de ontwikkeling van kruidenrijk grasland.
Voor “droge dooradering” (landschapselementen en botanisch beheer) wordt vooral ingestoken op de combinatie van landschapselementen (bijv. houtwallen of poelen) en bloemrijke grasland- en akkerranden voor soorten als kamsalamander en steenuil. Ook de aanleg van wintervoedselveldjes voor overwinterende soorten, zoals geelgors, behoort tot de mogelijkheden. Een overzicht van de beheerpakketten met de bijbehorende beheervergoedingen vindt u op de site van het collectief https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/anlb-2016-2021/documenten/.