GLB Pilot Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden; eerste resultaten

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert samen met de twee andere Overijsselse Collectieven de GLB Pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ uit. In deze pilot onderzoeken we samen met zes boeren en riettelers rond de Weerribben-Wieden wat hun toekomstperspectief is wanneer hun strategie bijdraagt aan de doelen voor het Natura 2000 gebied. Ook kijken we naar de rol die het nieuwe GLB daarin kan spelen. 

Inmiddels zijn een aantal bedrijfsplannen van deelnemers uitgewerkt. Onder andere het extensiveringsscenario van de melkveebedrijven laat een behoorlijk negatief effect zien op het bedrijfsresultaat. Het Centrum voor Landbouw en Milieu heeft doorgerekend dat extensivering door minder vee te houden bij de deelnemende melkveebedrijven resulteert in een daling van het bedrijfsresultaat van € 40.000 tot € 95.000. Bij extensivering door meer grond daalt het resultaat minder sterk, maar dan moet deze grond wel beschikbaar zijn uiteraard. 

De tussentijdse resultaten en bevindingen zijn ook gecommuniceerd met de gebiedspartijen. Vertegenwoordigers van o.a. LTO, gemeente, provincie, Natuurmonumenten, waterschap waren te gast bij één van de deelnemers. Op het bedrijf van de familie Slot in Sint Jansklooster gaven deelnemers een toelichting over hun eigen situatie en de knelpunten waar ze tegenaan lopen. Onderdeel van het bezoek was een rondvaart door de Wieden, waarbij veehouder en rietteler Slot o.a. vertelde over beheer van het gebied door als ‘vaarboer’ extensieve beweiding met jongvee toe te passen.