GLB-pilot “Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden” in volle gang

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert samen met de twee andere Overijsselse Collectieven de GLB-pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ uit. Binnen deze pilot onderzoeken we samen met zes boeren en riettelers rond de Weerribben-Wieden wat hun toekomstperspectief is en hoe hun strategie bijdraagt aan de doelen voor het Natura 2000-gebied. Ook kijken we naar de rol die het nieuwe GLB daarin kan spelen. 

In bedrijfsplannen worden met de deelnemers scenario’s uitgewerkt, die variëren van extensiveren in de veehouderij tot toepassen van innovatieve maatregelen om bijvoorbeeld stikstofemissies te reduceren of de biodiversiteit te vergroten. Ook wordt gezocht naar aanvullende verdienmodellen en naar methoden om natuurbeheer (beter) in te bouwen in de bedrijfsvoering. Bij innovatieve maatregelen wordt al gauw gedacht aan techniek, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ook andere manieren van bemesting en bodembeheer kunnen (voor het bedrijf) heel innovatief zijn. 

Voorbeelden waar de deelnemers mee experimenteren zijn:

  • Composteren van maaisel uit het natuurgebied tot waardevolle bodemverbeteraar, effect op bodem en gewas volgen.
  • Drijfmestbehandeling met micro-organismen en koolstof om stikstof in de mest en bodem beter te binden, zodat er minder verloren gaat als ammoniak en nitraat; in combinatie met minder kunstmest gebruik.
  • Aanpassen van maaibeheer en watersysteem op rietpercelen en effecten monitoren op opbrengst en kwaliteit van het riet en op flora en fauna.
  • De bodem van botanisch grasland analyseren om te ontdekken hoe het is gesteld met verschillende nutriënten die van belang zijn voor de gewenste grassoorten. Hierbij richten we ons niet direct op NPK, maar o.a. op de Ca/Mg verhouding en sporenelementen.

Extensiveren van een veehouderij is op papier niet zo moeilijk: vergroten areaal en/of verkleinen van de veestapel. Maar hoe zit het in het gebied met de beschikbaarheid van grond en wat is het economisch effect onder aan de streep? Wat is er aan middelen nodig om eventueel verlies van inkomen minimaal te compenseren? Wat is de bijdrage van aanpassingen aan de gebiedsdoelen? Deelnemers, maar ook beleidsmakers, krijgen antwoord op dit soort vragen, zodat ze meer beslagen ten ijs de toekomst tegemoet kunnen treden.