GLB pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening in de melkveehouderij”

Het GLB regelt de inkomenssteun voor agrariërs, waarbij de huidige regeling afloopt in 2020. Voor de nieuwe GLB-periode wordt ingestoken op verdere vergroening met specifieke maatregelen gericht op groene doelen, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit en/of landschap.

Om verschillende vergroeningsmaatregelen te testen vinden er landelijk zeven pilots plaats, waarvan Collectief Noordwest Overijssel de pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij” uitvoert. Het collectief wil in deze pilot graag samen met haar leden meedenken over het nieuwe GLB.

De kievit als boegbeeld
De pilot wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van de kievit en het leefgebied dat de kievit en de kuikens nodig hebben. Veel maatregelen voor de kievit betekenen echter niet alleen winst voor deze soort, maar ook voor biodiversiteit, landschap, water, bodem en/of klimaat. Met een geliefde soort als de kievit als boegbeeld is de pilot concreet en verwacht het collectief deelnemers voor de pilot over de streep te trekken.

Testen in de praktijk
Voor het testen van de praktijkmaatregelen worden vier deelgebieden (werkgebieden) geselecteerd waar inrichtings- en beheermaatregelen voor de kievit worden getroffen. Er worden ‘kievitboerderijen’ gezocht als knooppunten in het beheer. Op een kievitboerderij wordt op een substantiële oppervlakte een optimaal beheer uitgestippeld. Tussen de knooppunten worden op bedrijven verbindingszones ingericht waar beperkt beheer aanwezig is, maar waardoor de kievit met kuikens ook tussen kievitboerderijen voedsel en veiligheid kan vinden.

Maatregelen voor de kievit
Er wordt een mix van maatregelen getest die bedrijfstechnisch haalbaar zijn en die de kievit ten goede komen. De maatregelen verschillen in impact op de bedrijfsvoering, waarbij de agrariër uit een lijst met maatregelen kan kiezen wat binnen de bedrijfsvoering past. Naarmate meer en zwaardere maatregelen genomen worden voor de kievit, is de bijbehorende vergoeding hoger.

Betrokken partijen
Om tot een breed gedragen en praktisch uitvoerbaar resultaat te komen, worden partijen met verschillende invalshoeken en achtergronden betrokken. Uiteraard hebben de (deelnemende) agrariërs een belangrijke rol in deze pilot. Daarnaast zijn een werkgroep en een klankbordgroep in het leven geroepen. In deze groepen zijn onder andere agrariërs, vertegenwoordigers van agrariërs, ketenpartijen, overheden, waterschap en natuurorganisaties vertegenwoordigd.

Bijeenkomst
In het najaar verwachten wij informatiebijeenkomsten te houden over de pilot in de werkgebieden. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we niet alleen meer over de pilot, maar vragen we ook uw input met betrekking tot de maatregelen.