GLB-pilot: voorbereidingen voor veldseizoen

In de vorige nieuwsbrief hebben we de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij” beschreven. De afgelopen tijd hebben we met verschillende partijen, waaronder diverse agrariërs, maatregelen ontwikkeld, deelgebieden geselecteerd en de rol van het Collectief uitgedacht.
Volgend jaar worden de ontwikkelde aanpak en de maatregelen getest in vier verschillende deelgebieden, namelijk in Tolhuislanden, Mastenbroek, Kallenkote en Wijthmen. De gebieden verschillen onderling in onder andere bodemsoort en grondgebruik om zo representatief te zijn voor groot deel van de melkveehouderij in Nederland. Ook wordt er in deze pilot de verbinding met ANLb onderzocht. Zo is in één deelgebied geen weidevogelbeheer onder ANLb mogelijk en in één deelgebied is binnen ANLb alleen beheer gericht op kieviten mogelijk. In de andere twee deelgebieden is regulier weidevogelbeheer onder ANLb mogelijk.
Er zijn verschillende maatregelen ontwikkeld voor de kievit in het bijzonder en voor biodiversiteit in het algemeen. Om mee te doen aan de maatregelen binnen de pilot kunnen deelnemers kiezen uit kievitpakketten met maatregelen die voor veel agrariërs vrij makkelijk in te passen zijn. Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit randenbeheer, instandhouding van drassige locaties en het opbrengen van ruige stalmest. De deelnemers zijn vrij in het bepalen van de locaties en de vorm van deze maatregelen. Het Collectief adviseert hierbij op hoofdlijnen.
Wanneer er binnen het pilotgebied budget overblijft, kunnen maatregelen met een grotere impact op de bedrijfsvoering, maar met veel winst voor de kievit (zogenaamde mozaïekpakketten), in overleg met het Collectief gerealiseerd worden op een optimale plek. Voorbeelden van deze maatregelen zijn plasdras en kruidenrijk grasland. Het Collectief stemt bij de mozaïekpakketten de locaties en de samenhang van het beheer af met de betreffende agrariërs. De sturing van het Collectief is hierbij belangrijk: een plasdras naast een bosje heeft voor de kievit geen meerwaarde.
Binnenkort zijn er informatiebijeenkomsten in de deelgebieden en start het werven van deelnemers.