GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: 2e veldseizoen

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen” uit. Het tweede veldseizoen van deze pilot is gestart. De deelnemende boeren testen verschillende vernattingsmaatregelen en de onderzoeken naar de effecten worden voortgezet. 

Alle 18 deelnemers voeren dit jaar vernattingsmaatregelen uit. Hierbij gaat het om hoogwaterpeil en plasdras, waarbij de periodes verschillen. In tegenstelling tot het ANLb vindt de vernatting ook gedurende de zomer plaats, omdat dan de grootste bodemdaling optreedt. Naast het tegengaan van bodemdaling hopen we hiermee de (jonge) weidevogels langer in het gebied te houden. 

Verschillende deelnemers verlengen hun ANLb plasdras tot 15 augustus of 15 september, waarbij ze tussentijds de plasdras droog laten vallen om te maaien. Hetzelfde geldt voor hoogwaterpeil, dat ook tot 15 augustus of 15 september wordt verlengd. 

Daarnaast wordt dit jaar ook zomerplasdras getest: een plasdras die alleen gedurende de zomerperiode onder water wordt gezet, in combinatie met een nabijgelegen ANLb-plasdras tot 15 juni. De vogels hebben zo altijd plasdras beschikbaar in dat gebied.

De onderzoeken naar de grondwaterstanden, draagkracht, kwaliteit en kwantiteit van het gewas worden ook dit jaar weer uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar de leverbot(slak). Afgelopen winter zijn melktankonderzoek en mestonderzoek uitgevoerd, waarbij de leverbotparasiet tot op heden niet is aangetroffen. Ook de leverbotslak is vorig jaar niet aangetroffen, dus we gaan zien hoe het komend jaar gaat lopen.

De weidevogelvrijwilligers onderzoeken gedurende het hele seizoen bij alle maatregelen de aanwezigheid van vogels. Ze worden hierbij begeleid door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Evenals afgelopen jaar onderzoeken ze naast de maatregelpercelen ook referentiepercelen, zodat we de effecten goed kunnen vergelijken.

Tot slot is er begin dit jaar onderzoek gedaan naar de sociaal economische effecten. Hierbij is vooral gekeken naar de effecten op de boer zelf, dus minder de harde getallen, maar meer de persoonlijke kant in combinatie met peilverhoging. Ook is er voor alle deelnemers een bedrijfsplan opgesteld, waarin juist meer de zakelijke effecten van peilverhoging naar voren zijn gebracht. Op deze manieren hebben de deelnemers ook de kans gehad om rechtstreeks inbreng te leveren in de effecten die ze verwachten op specifiek hun bedrijf.

Van de resultaten van het eerste pilotjaar is een flyer opgesteld. Deze flyer kunt u vinden onder https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/wp-content/uploads/2023/01/CNWO-2022-Folder-veenweide-def.pdf.