GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: leverbotonderzoek

Binnen de GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen” worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder onderzoek naar leverbot en de leverbotslak. Over deze parasiet gaan verschillende verhalen rond over het risico bij vernatting. Tijd dus om hier aandacht aan te besteden in de nieuwsbrief.

De leverbot is een parasiet die gangen in de lever maakt, wat onder andere bij schapen, geiten en koeien gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de melkproductie, vruchtbaarheid en weerstand. Bij een massale infectie kunnen schapen en geiten er zelfs dood aan gaan. Maar hoe groot is het risico op infectie eigenlijk?

De leverbot heeft de leverbotslak als tussengastheer. Deze slak is dus nodig voor de leverbot om de levenscyclus te voltooien. Dat betekent dat je voor infectie zowel de leverbotslak als de leverbotparasiet nodig hebt. Daarnaast hebben beide vocht nodig, bijvoorbeeld in de vorm van vochtige greppels of intrappingen van slootkanten, sloten zelf zijn niet geschikt. In de veenweidepilot doet een leverbotdeskundige bij zeven deelnemers met vernattingsmaatregelen onderzoek naar de leverbotslak en de leverbotparasiet.

Gedurende het jaar voert de leverbotdeskundige verschillende veldrondes uit, waarbij hij zoekt naar leverbotslakken. Daarnaast wordt melktankonderzoek uitgevoerd bij boeren die weiden op de vernatte percelen. In dit melktankonderzoek wordt gekeken naar antistoffen tegen de leverbot, die het lichaam aanmaakt na infectie. Ook wordt bij schapen die op vernatte percelen geweid worden mestonderzoek uitgevoerd, waarin gezocht wordt naar leverboteieren in de mest. 

Na een jaar onderzoek met vier veldrondes zijn er nog geen leverbotslakken gevonden en ook het melktankonderzoek en mestonderzoek waren negatief. Kortom, vooralsnog geen besmetting als gevolg van de leverbot, ook niet bij vernattingsmaatregelen die inmiddels al vijf, zes jaar meedoen onder het ANLb.

De deskundige geeft aan dat het risico beperkt is. Je hebt voor infectie zowel leverbotslakken als leverbotparasieten nodig. De slakkeneitjes kunnen eventueel aan poten van vogels meegenomen worden. De parasieten kunnen door besmet vee binnenkomen. Als je leverbotvrij bent en je voert geen vee vanaf andere locaties aan, dan is het risico bijzonder klein dat je een besmetting krijgt. Daarnaast speelt de zuurgraad van veen mogelijk een rol: de slakken hebben een huisje van kalk en dat is geen goede combinatie met een lage pH.

Meer informatie over de leverbot vind je onder https://www.gddiergezondheid.nl/Diergezondheid/Dierziekten/Leverbot.