Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de GLB Pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’ uit. De bodem in het veenweidegebied daalt als gevolg van de afbraak van veen. Vernatten van percelen is een mogelijke oplossing om bodemdaling te beperken. Ook voor weidevogels is vernatting goed, bijvoorbeeld in de vorm van plasdras of hoogwaterpeil. In deze pilot gaan we samen met boeren en deskundigen aan de slag om mogelijkheden te onderzoeken om bodemdaling tegen te gaan én om het leefgebied van weidevogels te verbeteren.