GLB-pilot Vooruit boeren op water en veen

Ons collectief voert de GLB-pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’ uit. De bodem in het veenweidegebied daalt als gevolg van de afbraak van veen. Vernatten van percelen is een mogelijke oplossing om bodemdaling te beperken. Ook voor weidevogels is vernatting goed. In deze pilot gaan we samen met boeren en deskundigen aan de slag om mogelijkheden te onderzoeken om bodemdaling tegen te gaan én om het leefgebied van weidevogels te verbeteren.

Oplossing bodemdaling biedt kansen voor weidevogels

We gaan samen met boeren in drie veengebieden (Mastenbroek-Kamperveen, Staphorsterveld en de landbouwpolders rond de Wieden-Weerribben) kijken hoe we via verschillende vernattingsmaatregelen kunnen bijdragen aan een oplossing voor deze bodemdaling én om het leefgebied van weidevogels te verbeteren. Weidevogels hebben belang bij vernatting, bijvoorbeeld in de vorm van plasdras of een hoger waterpeil.

Samen met boeren

In deze pilot werken we samen met boeren met weidevogelbeheer in het veenweidegebied. Boeren die trots zijn op hun vak en een gezond bedrijf willen doorgeven aan de toekomstige generatie. Ondernemens die ‘vooruit willen boeren op water en veen’ en bereid zijn om mee te denken over een combinatie van maatregelen tegen bodemdaling en voor weidevogels.

Kansrijke vernattingsmaatregelen

Per gebied denken we in diverse bijeenkomsten samen met boeren en deskundigen kansrijke vernattingsmaatregelen uit. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het verlengen van bestaande ANLb maatregelen zoals hoogwaterpeil en (greppel) plasdras gedurende de zomerperiode.

De exacte invulling van de maatregelen, de bijbehorende voorwaarden en reële vergoedingen werken we samen met de deelnemers aan de pilot uit.