GLB-pilots in Noordwest Overijssel

De afgelopen jaren hebben we u in de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van de GLB-pilot van CNWO. Onlangs zijn er daarnaast twee nieuwe GLB-pilots beschikt, waar het Collectief de komende tijd mee aan de slag gaat. Het is dan ook tijd voor een update van de GLB-pilots.

De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij

Allereerst de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”. In maart 2019 zijn we hiermee gestart en in september van dit jaar hebben we voor de deelnemers de afsluitende bijeenkomsten gehouden, waar we de resultaten hebben gedeeld. We kunnen terugkijken op een succesvolle pilot met mooie resultaten. De resultaten staan in het kort beschreven in een folder (https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/wp-content/uploads/2021/09/Folder-3_-Resultaten-van-de-GLB-Pilot-.pdf) en uitgebreider in de eindrapportage (https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/wp-content/uploads/2021/09/Eindrapportage-GLB-pilot.pdf).

Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel

Natura 2000-gebieden brengen voor boeren de nodige uitdagingen met zich mee, vooral voor boeren die zeer dicht bij of zelfs binnen de gebieden hun bedrijf hebben. Vaak wordt hierbij vanuit het beleid of de wet bekeken wat kan en niet kan met beperkte inspraak voor de boeren. De drie Overijsselse Collectieven willen in deze pilot samen met een aantal boeren die in of nabij een Natura 2000-gebied zitten kijken naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarbij de boeren onderdeel uitmaken van de oplossing. Boeren werken hierbij mee aan het behalen van de doelen voor het gebied en krijgen daarvoor een reële vergoeding, die recht doet aan de inspanningen en de beperkingen waar ze mee te maken krijgen. Hiermee krijgen de boeren ook een toekomstperspectief. Er wordt gekeken naar financiering vanuit het GLB, maar ook vanuit andere (markt)partijen. Binnen Collectief Noordwest Overijssel wordt in eerste instantie gekeken of het project uitgevoerd kan worden in het gebied Wieden-Weerribben.

Vooruit boeren op water en veen

De ontwatering van veengebieden zorgt voor bodemdaling als gevolg van de inklinking van veen. Voor boeren is dit nadelig, omdat het land opnieuw natter wordt (en dus een sterkere ontwatering nodig is) en de bodem vaak niet overal even hard daalt met veel oneffenheden in het land tot gevolg. Ook zorgt dit onder andere voor steeds hogere waterschapslasten. Inklinking van veen zorgt ook voor een grote uitstoot van CO2 en draagt daarmee in grote mate bij aan klimaatverandering.

Bij deze GLB-pilot is het de bedoeling om samen met boeren in drie veengebieden in Noordwest Overijssel te kijken hoe boeren kunnen bijdragen aan een oplossing voor deze bodemdaling. Hierbij wordt gedacht aan verschillende vernattingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het verlengen van een plasdras gedurende de zomerperiode en het verhogen van het waterpeil. In de pilot wordt veel onderzoek gedaan naar het effect van deze vernattingsmaatregelen op de bedrijfsvoering en er wordt uiteraard gekeken naar een reële vergoedingssystematiek voor de boeren vanuit het GLB.