GLB-pilots van start

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de komende jaren twee GLB-pilots uit: “Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel” en “Vooruit boeren op water en veen”. Iedere nieuwsbrief nemen we u mee in de stand van zaken rond deze pilots.

Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel
De Natura 2000-pilot voert het Collectief uit samen met de andere Collectieven in Overijssel, waarbij ieder Collectief zich richt op een Natura 2000-gebied in het werkgebied. Voor Noordwest Overijssel richt het Collectief zich op boeren en riettelers in en rond De Wieden en Weerribben. In alle gebieden zijn de deelnemers nagenoeg geworven en staan ze klaar om aan de slag te gaan. De komende tijd gaan deze deelnemers samen met deskundigen in bijeenkomsten kijken naar een duurzaam verdienmodel, dat tegelijkertijd bijdraagt aan het behalen van de doelen van het Natura 2000-gebied.

Vooruit boeren op water en veen
De veenweidepilot begint inmiddels echt te lopen. De deelnemers zijn geworven in de drie gebieden Mastenbroek-Kamperveen, Weerribben-Wieden en Staphorsterveld. Voor alle gebieden zijn twee bijeenkomsten met de deelnemers gehouden, waarbij een deskundige op gebied van bodemdaling uitleg heeft gegeven. Daarnaast zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het ontwikkelen van maatregelen.
Inmiddels zijn de maatregelen voor 2022 uitgewerkt en kunnen ze vanaf half juni worden uitgevoerd in het veld. Voor dit jaar worden onder andere verschillende plasdrassen verlengd. In alle gevallen laten de deelnemers de plasdras vanuit het ANLb droogvallen om deze te maaien, waarna hij weer onder water wordt gezet tot half augustus of half september. Ook bestaande hoogwaterpeilen worden na de ANLb-periode verlengd. Verschillende deelnemers willen graag nieuwe hoogwaterpeilen creëren met behulp van stuwen. Daarvoor zijn echter vergunningen nodig, die voor dit groeiseizoen naar alle waarschijnlijkheid niet geregeld kunnen worden.
Ook de eerste onderzoeken worden uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van leverbotslakken, de aanwezigheid van wormen en weidevogels op de percelen met maatregelen en de effecten op de draagkracht van de percelen. Hiervoor is steeds de samenwerking gezocht met deskundigen, die het Collectief helpen met de onderzoeken.