GLB-pilots van start

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de komende jaren twee GLB-pilots uit: “Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel” en “Vooruit boeren op water en veen”. Iedere nieuwsbrief nemen we u mee in de stand van zaken rond deze pilots.

Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel

Binnen deze pilot wordt gekeken naar het toekomstperspectief van boeren en riettelers in en rond de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben. Momenteel houden we ons bezig met het werven van deelnemers middels keukentafelgesprekken. Samen met zes deelnemende boeren en riettelers gaan we op zoek naar mogelijkheden om bij te dragen aan het behalen van de doelen van het Natura 2000-gebied en een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Waar nodig schakelen we hierbij deskundigen in om uiteindelijk te komen tot een doorgerekend bedrijfsplan voor de betreffende bedrijven. Hierbij kijken we nadrukkelijk wat het GLB hieraan kan bijdragen, onder andere in de vorm van een vergoeding voor natuurlijke beperkingen (oftewel de probleemgebiedenvergoeding of bergboerenregeling) en voor beleidsmatige beperkingen (een regeling die Nederland nog niet eerder heeft toegepast). Voor de pilot zijn inmiddels een website en een folder opgezet, die u beide vindt onder https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/glb-pilot-boeren-binnen-en-nabij-natura-2000-gebieden-in-overijssel/.

Vooruit boeren op water en veen

Deze pilot houdt zich bezig met het beperken van bodemdaling in het veenweidegebied en het verbeteren van het leefgebied van weidevogels. Voor het beperken van bodemdaling wordt veelal gekeken naar verhogen van het waterpeil, wat ook voor weidevogels van belang is. Samen met de deelnemers werken we verschillende vernattingsmaatregelen uit, die we in de praktijk gaan uittesten. Hierbij gaat het onder andere om het verlengen van bestaande plasdrassen en hoogwaterpeil binnen het ANLb. Momenteel houden we ons bezig met het werven van deelnemers, waarbij ANLb-deelnemers met een pakket voor plasdras en/of hoogwaterpeil in de veenweidegebieden van Noordwest Overijssel zijn benaderd. In totaal kunnen achttien boeren deelnemen aan de twee jaar durende pilot.

Bij deze pilot is onderzoek naar de effecten van groot belang, waarbij onder andere de effecten op de bedrijfsvoering, de weidevogels en de leverbotslak onderzocht worden. Op dit moment werken wij met verschillende deskundigen aan een monitoringsplan, zodat we de onderzoeken kunnen starten zo gauw de deelnemers van start gaan. Ook voor deze pilot zijn een website en een folder opgezet, die u vindt onder https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/glb-pilot-vooruit-boeren-op-water-en-veen/.