Het nieuwe ANLb 2023

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), waar het ANLb onderdeel van is, van start. Er zijn nog veel onduidelijkheden hierover, maar we willen wel vast één en ander aan u meegeven over het nieuwe ANLb. Als Collectief volgen we de ontwikkelingen en denken we actief mee met de GLB-pilots en de toekomst van het ANLb.

Alle signalen wijzen er op dat de opzet van het ANLb, met de daarbij behorende Collectieven, voortgezet gaat worden. Momenteel zijn de voorbereidingen op het nieuwe stelsel in volle gang. Zo zijn de pakketten op landelijk niveau geëvalueerd en worden beheerwensen kenbaar gemaakt aan LNV. Over de vergoedingen is op dit moment nog niets bekend, maar ook die worden tegen het licht gehouden. Er komt binnen het ANLb een nieuw leefgebied bij: Klimaat. Binnen dit leefgebied zijn (waarschijnlijk) maatregelen mogelijk die bijdragen aan het klimaat en waterdoelen. Hoe dit er uit gaat zien en op welke locaties dit mogelijk is, is nog niet bekend.

In het Natuurbeheerplan van provincie Overijssel geeft de provincie de kaders (begrenzing en voorwaarden) mee, waar binnen we als Collectieven een gebiedsaanvraag in kunnen dienen. Dit Natuurbeheerplan wordt de komende maanden opnieuw opgezet. Daarbij wordt ook gekeken naar de begrenzing voor agrarisch natuurbeheer. Dit betekent dat het mogelijk is dat bepaalde gebieden afvallen of dat juist nieuwe gebieden begrensd worden. In de meeste gevallen blijft de begrenzing naar verwachting redelijk gelijk voor de bestaande leefgebieden Open Grasland (weidevogelbeheer) en Droge Dooradering (kleinschalig landschap). Het Collectief is betrokken bij het opstellen van het Natuurbeheerplan.

De komende maanden wordt de beheerstrategie van het Collectief uitgewerkt voor 2023 en verder. In de beheerstrategie worden de basisvoorwaarden voor beheer vastgelegd, zoals hoe het Collectief stuurt op het effectief en efficiënt realiseren van de doelen. Meer concreet: waar welk beheer afgesloten kan worden en onder welke voorwaarden. De beheerstrategie vormt ook de basis voor de selectie in geval er meer vraag naar beheer is dan het beschikbare budget. Naar verwachting krijgt de kwaliteit van het beheer in de nieuwe beheerstrategie een prominentere plek. De beheerstrategie is klaar voordat de voorintekening voor 2023 gestart wordt.

Tijdens de ALV van het Collectief heeft Aard Mulders (Ministerie van LNV) één en ander verteld over het nieuwe GLB, dus breder dan alleen het ANLb. De presentatie hiervan heeft u reeds in pdf-vorm toegestuurd gekregen via het secretariaat. Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen hebben dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat ([email protected]).