Hoe werkt het ANLb?

Het agrarisch gebied is een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen is de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het leven geroepen. Collectief Noord West Overijssel zorgt in de Kop van Overijssel voor de uitvoering van deze regeling.

De ANLb-regeling ondersteunt agrarisch grondgebruikers om hun grond zo te beheren dat de leefgebieden van soorten die internationaal van belang zijn in stand blijven of verbeteren. Veel beheermaatregelen die nodig zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning. Het ANLb biedt een vergoeding voor die extra inspanning. 

Beheer via pakketten

Als collectief geven we aan welke beheermaatregelen mogelijk zijn in ons werkgebied. Dit gaat via beheerpakketten: een set beheermaatregelen voor een specifiek doel, waar een vergoeding tegenover staat. Denk bijvoorbeeld aan beheerpakketten voor Kruidenrijk grasland, Plasdras of Elzensingels.

Van wensen per bedrijf naar beheer per gebied

Als agrarisch grondgebruikers zich kunnen vinden in de voorwaarden en vergoedingen van een beheerpakket, kunnen zij hun wensen voor deelname doorgeven aan het collectief. Dit noemen we de voorintekening. Als collectief beoordelen we alle beheermaatregelen, dit doen we op basis van onze beheerstrategie en het beschikbare budget. Indien nodig passen we het voorgenomen beheerin overleg aan, en bundelen we deze tot een beheeraanvraag voor ons hele werkgebied. Dit dienen we als subsidieaanvraag op gebiedsniveau in bij provincie Overijssel.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Na toekenning van de subsidie door de provincie, sluiten we met alle individuele grondgebruikers een beheercontract af. Deelname aan het ANLb is op vrijwillige basis, na het tekenen van het beheercontract echter niet meer vrijblijvend. Op het beheercontract staat op welke percelen welke beheerafspraken zijn gemaakt en welke vergoeding de deelnemer daarvoor ontvangt. 

Begeleiding vanuit het collectief

Collectief Noord West Overijssel begeleidt deelnemers bij hun beheer. Zo kunnen zij met vragen terecht bij onze coördinatoren, zowel over praktische beheerkwesties in het veld als inhoudelijke vragen over de beheerpakketten of het contract.

Via attentiemails wijzen we onze deelnemers op belangrijke momenten in het jaar op specifieke beheervoorwaarden en we organiseren diverse kennisbijeenkomsten. Het collectief voert daarnaast een schouw uit. Daarbij kijken we op basis van een steekproef van alle beheerafspraken of de uitvoering in het veld goed verloopt.