In steeds meer weidevogelgebieden worden plasdras gebieden aangelegd voor weidevogels, ook binnen het werkgebied van ons collectief. Dankzij een POP3 inrichtingssubsidie zijn er het afgelopen najaar diverse nieuwe plasdraslocaties aangelegd en pompen op zonne-energie geplaatst, richting 2018 hopen we nog een extra slag te kunnen maken.

 De plasdraslocaties trekken weidevogels vaak als een magneet aan en zijn dan ook van grote waarde voor weidevogels. In het voorjaar zijn de plasdrassen erg belangrijk als verzamelplek, waar de weidevogels na hun lange reis weer op conditie komen voordat ze hun territoria betrekken. Tijdens het broedseizoen vormen de randen van de plasdras bovendien ideaal opgroeigebied voor kuikens van bijvoorbeeld de Kievit en Tureluur. Bij enkele plasdrassen binnen ons werkgebied is zelfs de Watersnip weer als broedvogels opgedoken.

De middelen voor deze maatregelen komen uit een POP3 subsidie voor niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap en zijn beschikbaar gesteld door de Provincie Overijssel en de Europese Unie.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.