Kan ik meedoen?

Zijn uw percelen begrensd in het Natuurbeheerplan?

De financiering voor het ANLb komt vanuit de EU en provincie Overijssel. De provincie geeft in het provinciale Natuurbeheerplan aan welke natuurdoelen zij nastreven met het ANLb en stelt randvoorwaarden voor deelname. De belangrijkste randvoorwaarde is dat uw percelen op de kaart van het Natuurbeheerplan binnen de begrenzing van specifiek leefgebieden moeten liggen. Deze begrenzing is gebaseerd op het voorkomen van de kwetsbare soorten die de ANLb-regeling wil beschermen.

U kunt op deze kaart zien of uw percelen begrensd zijn. Selecteer hiervoor in de legenda achtereenvolgens: Landelijk gebied, Beleid, Natuurbeheerplannen, Natuurbeheerplan 2023 en Agrarisch zoekgebied.

Zijn uw percelen gearceerd dan is deelname aan het ANLb een mogelijkheid.
Ziet u geen kleurmarkering op uw percelen, dan valt u buiten de begrenzing, maar gaan we alsnog graag met u in overleg om te verkennen of er andere mogelijkheden zijn.

Passen de door u gewenste pakketten in onze beheerstrategie?

Collectief Noord West Overijssel heeft een beheerstrategie opgesteld. In deze strategie geven we invulling aan de natuurdoelen die de provincie ons via het Natuurbeheerplan heeft meegegeven.

De strategie is een intern beleidsdocument. Hierin staat op welke gebieden we ons beheer willen focussen, welke beheerpakketten per gebied mogelijk zijn en welke eventuele andere voorwaarden gelden. U kunt geen rechten ontlenen aan de beheerstrategie.

Het gaat om ‘het juiste beheer op de juiste plek’. Alleen een goede samenhang tussen alle beheermaatregelen zorgt voor het gewenste natuurresultaat.

U kunt in de beheerstrategie nalezen welke aanpak het collectief heeft gekozen en zelf bepalen of dat past bij uw wensen.

Kunt u zich vinden in de pakketvoorwaarden en vergoedingen?

In de beheerpakketten staan alle beheermaatregelen beschreven met de bijbehorende voorwaarden. Hier moet u zich aan houden wanneer u daadwerkelijk een beheercontract met ons wil afsluiten. Juist deze combinatie aan maatregelen draagt bij aan het verbeteren van het leefgebied voor de doelsoorten van het ANLb. Voor elk pakket is een beheervergoeding bepaald.

U kunt in het Overzicht beheerpakketten alle voorwaarden en vergoedingen per pakket nalezen en zelf bepalen of u zich daarin kunt vinden.

Is er voldoende budget beschikbaar?

Het ANLb-budget is beperkt. Dat betekent dat Collectief Noord West Overijssel soms ook nee moet zeggen tegen gewenste maatregelen. We kiezen daarbij altijd voor maatregelen en percelen waarvan we denken dat deze het meest bijdragen aan de biodiversiteit.