Het collectief werkt binnen het leefgebied “droge dooradering” aan het beheer van het kleinschalige cultuurlandschap. De droge dooradering bestaat uit een netwerk van landschapselementen zoals houtwallen, singels, struwelen en bosjes, bloemrijke percelen en perceelsranden en ook poelen. Periodiek onderhoud van deze elementen is van belang om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de doelsoorten van het leefgebied. Kenmerkende doelsoorten binnen het landschapsbeheer zijn de amfibiesoorten knoflookpad en kamsalamander en vogels zoals de geelgors, patrijs en steenuil.

Botanisch grasland

Factsheet_Natuurlijke graslanden in particulier natuurbeheer

Factsheet_Natuurlijke graslanden in agrarisch natuurbeheer

Brochure kruidenrijk grasland

Landschapselementen

Infosheets_machinaal_beheer landschapselementen

Water

Water binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (BIJ12)