Legselbeheer: het beschermen van nesten

Het beschermen van nesten is de oudste vorm van weidevogelbescherming die we kennen. Nesten worden opgezocht, gemarkeerd en gespaard bij werkzaamheden op het land of voorzien van een nestbeschermer of stroomraster bij beweiding. Tegenwoordig is weidevogelbeheer veel breder, maar legselbeheer bestaat nog steeds.

Vaak wordt er inmiddels voorzichtiger omgesprongen met het markeren van nesten. Roofdieren zijn slim: ze volgen bijvoorbeeld sporen van de zoekers. Ook wordt tegenwoordig afgeraden om nesten te zoeken op percelen waar geen werkzaamheden uitgevoerd worden, omdat ieder bezoek aan een nest de kans vergroot dat het nest niet uitkomt. Nesten worden op verschillende plekken nog steeds op stalkaarten ingetekend, maar steeds meer zoekers maken gebruik van digitale intekening.

Op bouwland worden nesten van kieviten nog wel eens in mandjes geplaatst, waarin de nesten tijdens de werkzaamheden verplaatst worden en zo snel mogelijk daarna weer teruggeplaatst. Er zijn metalen kappen beschikbaar die even over nesten geplaatst kunnen worden wanneer er bemest wordt met een sleepslang. Kortom, er is meer mogelijk dan alleen een stok bij een nest plaatsen.

Indien u een pakket voor legselbeheer onder het ANLb heeft afgesloten zijn een aantal zaken van belang. Allereerst dient er actief gezocht te worden naar nesten, door uzelf of door een vrijwilliger. De gevonden nesten dienen geregistreerd te worden (digitaal of op een stalkaart). Ook is het voor de vergoeding noodzakelijk om de gespaarde nesten te melden bij het Collectief binnen vijf dagen na het maaien, zodat het controleerbaar is. Alleen nesten van zogenaamde kritische weidevogelsoorten komen voor vergoeding in aanmerking, dat wil zeggen grutto, tureluur, wulp, kemphaan, watersnip, slobeend en zomertaling.

Afgelopen jaar was het actief zoeken naar nesten in sommige gevallen moeilijk. Deelnemers missen soms de kennis en tijd en vrijwilligers waren niet altijd beschikbaar vanwege corona. Wilt u graag nesten beschermen, maar is er geen vrijwilliger actief op uw bedrijf? Neem dan contact op met uw veldcoördinator, dan kunnen we kijken of we hierin kunnen bemiddelen.