Meer variatie en passend beheer

Het Agrarisch Natuurcollectief Noordwest Overijssel is momenteel volop bezig met het informeren van boeren over het nieuwe GLB. In januari en februari worden er in Overijssel nog 11 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om iedereen goed te informeren.


Het is een hele uitdaging om voor je eigen bedrijf alle mogelijkheden goed te wegen en te overwegen. De veldcoördinatoren kunnen helpen om een om nieuw passend beheer af te sluiten, eventueel in combinatie met de ecodiensten. Het is een ware zoektocht naar wat past voor je bedrijf, maar sowieso de moeite waard om te kijken naar de mogelijkheden om verder te vergroenen of te verduurzamen.


De ambitie is in ieder geval om zoveel mogelijk passend beheer in te zetten om de weidevogelstand en de biodiversiteit te bevorderen. Beheer komt niet terecht op plaatsen die niet bijdragen aan deze natuurdoelen.


De ondernemers in de landbouw kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) een medaille krijgen. De bronzen medaille is goed voor ongeveer 60 euro per hectare, zilver is goed voor ongeveer 100 euro en goud levert circa 200 euro op per bunder. Althans, dat zijn de voorlopige plannen, maar als veel boeren voor goud gaan, gaat het hectarebedrag nog omlaag.


Het mooie aan dit systeem is dat boeren een extra beloning krijgen voor het aanpassen van de bedrijfsvoering in de richting van de specifieke natuur- en klimaatdoelen. Het is deels een sigaar uit eigen doos, immers de toeslagrechten worden verder afgebouwd. Toch is het de moeite waard je te verdiepen in de nieuwe mogelijkheden in het GLB.


Inmiddels heb ik al vier voorlichtingsbijeenkomsten achter de rug. Soms verhelderend, soms zeer chaotisch. Alle voorlichtingen eindigden in karrevrachten aan vragen over plaatsingsruimte mest, bufferstroken, sloten, greppels, conditionaliteiten, jonge boeren en landjepik. Boeren die mee willen doen met specifieke maatregelen ‘verliezen’ meestal grond die volledig inzetbaar is voor landbouwproductie. Op sommige bedrijven is dat inpasbaar in de bedrijfsvoering. Op veel bedrijven juist niet. De afbouw van de derogatie en de schreeuw om extensivering staan soms haaks op het oppakken van nieuwe GLB-maatregelen, anderzijds biedt het ook mogelijkheden om de financiële effecten hiervan te dempen. Daarom is het zaak je goed te laten informeren, het liefst met behulp van een actueel ‘rekentooltje’ die precies aangeeft welke maatregelen goed zijn voor vergoedingen in euro’s.


Ik wil het jaar afsluiten met goed nieuws. Immers, de gemiddelde inkomens in de melkveehouderij en akkerbouw pakken in 2022 best aardig uit. Vooral door prijsstijgingen van melk en veel akkerbouwgewassen. Laat dit een opsteker zijn om in 2023 constructief mee te denken over de verduurzaming in de landbouw. Er is al onwijs veel bereikt, toch zien we nog veel beleidsdoelen redelijk ver weg staan bij waar we nu staan.


Ik wens jullie vooral wijsheid toe in het nieuwe jaar om juiste keuzes te maken. Er valt immers veel te kiezen. Bovenal wens ik iedereen gezegende Kerstdagen toe en heil en zegen in het nieuwe jaar.
Cor Pierik