Mogelijkheden inrichting plasdras en doorzaaien kruidenrijk grasland

Het is voor deelnemers aan weidevogelbeheer mogelijk om plasdrassen aan te leggen en kruidenrijke mengsels in te zaaien in kruidenrijk grasland. De komende tijd willen we ons hier dan ook voor inzetten, zodat dit geregeld is voordat het najaar begint. Hiervoor hanteren we enkele voorwaarden, waarover we graag een toelichting geven.

Collectief Noordwest Overijssel heeft subsidieaanvragen gehonoreerd gekregen, waarover we u eerder verteld hebben in de nieuwsbrief. Binnen deze subsidieaanvragen zijn er onder andere mogelijkheden voor het inrichten van plasdrassen en het in- of doorzaaien van kruidenrijke mengsels in kruidenrijk grasland. Het beschikbaar aantal nog aan te leggen plasdrassen en de hoeveelheid beschikbaar zaaimengsel verschillen per gebied. U kunt hier als deelnemer wellicht gebruik van maken. Om in aanmerking te komen voor deze inrichtingsmaatregelen gelden enkele basisvoorwaarden:

  • Er zijn voorwaarden met betrekking tot de locatie en de inrichting, zodat de plasdras zo functioneel mogelijk is voor de weidevogels. Na het inrichten van de plasdras komt deze onder het ANLb te vallen.
  • Voor het in- of doorzaaien van kruidenrijke mengsels geldt dat deze alleen ingezaaid kunnen worden op percelen die duurzaam onder kruidenrijk grasland vallen. De zaaimengsels zijn dusdanig gekozen dat deze bij uitstek geschikt zijn voor het realiseren van opgroeigebied voor kuikens. Dat wil zeggen dat ze bijdragen aan een open structuur, goede doorwaadbaarheid en met van oudsher voorkomende kruiden waar veel insecten op af komen.
  • Bij het zaaien is het van belang dat de percelen behoorlijk verschraald zijn, om de kans van slagen te vergroten. Om die reden wordt vooral ingezet op het in-/ doorzaaien van randen, omdat randen over het algemeen meer verschraald zijn en de invloed van water daar groter is.
  • Wanneer kruidenrijk grasland gecombineerd wordt met bijvoorbeeld vernatting van het perceel (al dan niet i.c.m. plasdras) of hoogwaterpeil is de kans van slagen groter. Deelnemers die kruidenrijk grasland combineren met vernatting krijgen dan ook voorrang.
  • Van deelnemers wordt voor de zaaimengsels een (beperkte) eigen bijdrage verwacht, afhankelijk van de benodigde kilo’s zaaimengsel.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator. Wij kunnen u niet op voorhand garanderen dat uw aanvraag ook daadwerkelijk gehonoreerd kan worden, maar gaan hierover graag met u in gesprek.