Nieuw ANLb 2023

Vanaf 2023 gaat het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in. Op dit moment is nog niet alles duidelijk, maar in de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voor het nieuwe ANLb blijven de bestaande leefgebieden Open Grasland (weidevogelbeheer) en Droge Dooradering (kleinschalig landschap) met bijbehorende doel(soort)en en begrenzingen grotendeels gelijk aan het huidige ANLb. Naast deze twee leefgebieden komen er nog twee nieuwe leefgebieden bij binnen het werkgebied van het Collectief: Water en Klimaat. Hoe deze leefgebieden er precies uit komen te zien is nog niet bekend, hetzelfde geldt voor de beheerpakketten en de locaties waar de pakketten afgesloten kunnen worden.

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan van provincie Overijssel geeft de provincie de kaders (begrenzing en voorwaarden) mee, waarbinnen het Collectief een gebiedsaanvraag in kan dienen. Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel hebben het Natuurbeheerplan 2023 vastgesteld. Het voorstel van het Collectief voor uitbreiding van de begrenzing voor Open Grasland naar de omgeving van Wijthmen is gehonoreerd, wat betekent dat er op deze locatie vanaf 2023 beheer afgesloten kan worden. De kaarten met de begrenzingen voor het ANLb zijn te vinden op Atlas van Overijssel: https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1.

Beheerpakketten en vergoedingen

Het ministerie van LNV en BoerenNatuur (de koepelorganisatie van de agrarische collectieven) werken op dit moment aan de beheerpakketten en de bijbehorende vergoedingen voor de nieuwe ANLb-periode. In voorbereiding hierop zijn de pakketten geƫvalueerd met de Collectieven. De huidige beheerpakketten blijven grotendeels behouden, maar bij verschillende beheerpakketten worden voorwaarden aangepast en/of toegevoegd. Ook worden er naar verwachting enkele nieuwe beheerpakketten aan de lijst toegevoegd. De beheervergoedingen worden opnieuw berekend, waarbij net als nu geldt dat de vergoeding hoofdzakelijk gestoeld is op de berekende opbrengstderving en de benodigde extra arbeid. Naar verwachting worden de beheerpakketten en bijbehorende beheervergoedingen komende zomer vastgesteld.

Beheerstrategie 2023-2028

Het Collectief werkt de beheerstrategie uit voor de nieuwe ANLb-periode. In de beheerstrategie worden de basisvoorwaarden voor beheer vastgelegd, zoals hoe het Collectief stuurt op het effectief en efficiƫnt realiseren van de doelen. Meer concreet: welk beheer op welke locatie afgesloten kan worden en onder welke voorwaarden. De beheerstrategie vormt de basis voor de selectie in geval er meer vraag naar beheer is dan er budget beschikbaar is. Naar verwachting krijgt (het sturen op) de kwaliteit van het beheer in de nieuwe beheerstrategie een prominentere plek. De beheerstrategie wordt komende zomer vastgesteld.

Voorintekening en contracten afsluiten

In de zomer komt er meer duidelijkheid over het nieuwe GLB, waaronder de conditionaliteit en de ecoregeling. Tegen die tijd is er ook meer duidelijkheid over de interactie van het ANLb met de ecoregeling en de conditionaliteit. Dat betekent dat de huidige planning is om in de periode juli-september de voorintekening voor de nieuwe ANLb-periode uit te voeren. Voor verschillende deelnemers zal er niet veel veranderen, maar voor andere deelnemers zal dit wel het geval zijn.

In oktober 2022 dient het Collectief de gebiedsaanvraag in bij de provincie. In de gebiedsaanvraag staat al het ingetekende beheer weergegeven en dit vormt de eigenlijke subsidieaanvraag. Eind december volgt dan de beschikking. Pas na het verkrijgen van de beschikking kunnen we de contracten definitief af gaan sluiten. Dit gebeurt dus vanaf januari 2023. Hierbij houden we rekening met de startdatum van de pakketten. Deelnemers met plasdras krijgen als eerste het contract voorgelegd ter ondertekening, zodat alles op tijd geregeld is.