Nieuwe beheerpakketten vanaf 2024

Het ANLb bestaat in Noordwest Overijssel tot nu toe uit weidevogelbeheer, botanisch beheer en landschapselementen. Vanaf 2024 komen er nieuwe beheerpakketten bij, waarbij het bijvoorbeeld draait om waterkwaliteit en -kwantiteit, het natuurlijke karakter van watergangen, het verhogen van het organische stofgehalte en verschillende pakketten voor de akkerbouw.

De nieuwe pakketten behoren tot twee categorieën, die water en klimaat genoemd worden. Deze categorieën bieden mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer, die er tot dusver niet of nauwelijks in ons werkgebied waren. Met name akkerbouwpakketten waren vooralsnog zeer beperkt mogelijk, waarbij in het geval van de nieuwe pakketten veelal eiwitgewassen gecombineerd worden met het verhogen van natuurwaarden. Voor de zand- en leemgronden komen er pakketten voor het verhogen van de organische stofgehaltes, met name door te bemesten met ruige mest of gewasresten en pakketten met graanteelt als basis. 

Op het gebied van water komen er extra mogelijkheden voor hoog waterpeil, natuurvriendelijke oever en het beheer van rietzomen. Verder bestaat er een pakket water bergen, waarbij botanisch beheer gecombineerd wordt met water bergen indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld in periodes met extreme hoeveelheden neerslag.

Een andere nieuwe beheervorm is het duurzaam slootbeheer. Dat bestaat enerzijds uit baggeren met de baggerpomp, waarbij de sloot op diepte wordt gehouden op natuurvriendelijke wijze en de bagger als bemesting op het land wordt gespoten. Anderzijds bestaat het uit natuurlijk slootschonen, waarbij ieder jaar een deel van het talud geschoond wordt. In veel gevallen wordt het ene jaar het ene talud geschoond en het andere jaar het andere talud.

Momenteel werkt het Collectief aan de uitwerking van deze nieuwe categorieën en gaan we bij andere Collectieven langs om van hun ervaringen te leren. Dit najaar wordt er meer duidelijk en gaan we de boer op met de nieuwe pakketten in de gebieden die daarvoor in aanmerking komen. Indien u belangstelling heeft, kunt u dit alvast aangeven bij uw veldcoördinator.