Plasdrassen 

Plasdrassen vormen een belangrijk speerpunt in het weidevogelbeheer, omdat de plasdrassen een grote trekpleister zijn voor de vogels. Voor een goed functionerend weidevogelmozaïek zijn watermaatregelen, zoals plasdrassen, essentieel. Dat zien we ook terug in het kurkdroge tweede deel van het weidevogelseizoen. Inmiddels zijn er in het werkgebied van het Collectief ruim 150 plasdrassen. Een enorm aantal waar we trots op mogen zijn.

De afgelopen jaren werden de oppervlakte en locatie van een plasdras zo goed mogelijk vastgelegd op kaart. Uiteraard is de oppervlakte in het veld enigszins variabel, mede afhankelijk van de capaciteit van de pomp, verdamping en wegzijging. De ingetekende (verwachte) oppervlakte klopte echter niet altijd met de werkelijkheid. 

Dit jaar hebben we het omgedraaid: de plasdrassen zijn bij de veldcheck in mei allemaal ingemeten in het veld, waarna de definitieve oppervlakte ingetekend is op kaart. Sommige plasdrassen waren kleiner dan verwacht, andere juist weer iets groter. Voor de ene deelnemer betekent dit dan ook een iets lagere vergoeding voor de plasdras, voor de andere juist een hogere. Omdat het omringende land ook in beheer ligt, en deze oppervlakte omgekeerd evenredig wordt aangepast aan de oppervlakte van de plasdras, is het verschil in netto vergoeding vaak beperkt.

Open water tijdens de vestigingsfase van de weidevogels (februari-april) en slikranden tijdens de kuikenfase (april-juli) zijn twee belangrijk(st)e factoren voor een goed functionerende plasdras. Wat opviel tijdens de veldcheck was, dat een aantal plasdrassen sterk begroeid was, dusdanig dat deze plasdrassen niet meer geschikt waren voor weidevogels (geen open water en geen slik). In veel gevallen zaten er bij deze plasdrassen geen of nauwelijks vogels. Voor deze plasdrassen kan de kwaliteit en daarmee het weidevogelrendement dus omhoog om geschikt leefgebied voor de vogels te creëren. Indien dat bij uw plasdras het geval was, neemt de veldcoördinator binnenkort contact met u op om te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. Het Collectief kan dit jaar nog gebruik maken van subsidiemogelijkheden voor de inrichting van plasdrassen.