Poelen aangelegd binnen leefgebied “droge dooradering”

De afgelopen tijd zijn er in het kader van de subsidieregeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap zes poelen aangelegd op het stuwwalcomplex ten oosten van Steenwijk. Deze poelen liggen allemaal in het door de provincie begrensde leefgebied “Droge Dooradering”. De poelen zijn aangelegd om het leefgebied van de amfibieën uit te breiden en richten zich vooral op de kamsalamander. Dit is een zeldzame soort, die in dit gebied verspreid voorkomt in poelen in de buurt van houtwallen en bosjes.

Het ging hierbij om de aanleg van vijf poelen op een nieuwe locatie en het herstel van een poel die volledig begroeid was, maar op een kansrijke locatie ligt. De poelen zijn aangelegd in het najaar van 2018. Bij controle begin 2019 bleek één poel droog te staan. Hier zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen, dat ook deze poel water bevat. Door het droge voorjaar en de lage grondwaterstand was het lastig om voldoende water vast te houden in de poelen. Daardoor bevatten niet alle poelen de gewenste hoeveelheid water, maar de verwachting is dat dit verbetert in de loop van de tijd. Het collectief blijft de ontwikkeling van de poelen de komende jaren volgen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in haar platteland.