Inrichtingsmaatregelen weidevogels

Naast beheer via het ANLb zetten we ons ook in voor aanvullende inrichtingsmaatregelen voor weidevogels. Zo hebben we via een POP3 aanvraag voor niet-productieve investeringen financiering georganiseerd voor diverse onderdelen.

Plasdras en hoogwaterpeil

Bij het realiseren van plasdras percelen zijn niet altijd inrichtingsmaatregelen nodig, maar wel plasdras pompen. Maar liefst 29 nieuwe pompen zijn gefinancierd via deze aanvraag.

Daarnaast hebben verschillende boeren in Jutjesriet de handen ineen geslagen om hoogwaterpeil te realiseren. Hiervoor zijn verschillende greppels gefreesd, waarbij de kanten afgeschuind zijn.

Inzaaien met kruidenrijke mengsels

In diverse gebieden zijn kruidenrijke mengsels ingezaaid. Dit gaat om een speciaal kuikenlandmengsel. Meer weten hierover? Dan kunt u contact opnemen met onze coördinatoren.

Openheid vergroten via bomenkap

In Jutjesriet is een vergunning aangevraagd om bomen te kappen om hiermee de openheid van het gebied te vergroten. Dit is belangrijk in de strijd tegen predatoren.

Rastermateriaal

Ook is extra rastermateriaal inclusief stroomklokken aangeschaft om individuele wulpennesten te beschermen of hele percelen met plasdrassen uit te rasteren.

Drones

En tot slot hebben we twee nieuwe drones aangekocht. De vrijwilligers die met deze nieuwe drones gaan vliegen hebben een opleiding gekregen over het gebruik van de nieuwe software. Met behulp van deze drones kunnen we nesten van weidevogels opsporen. Wilt u komend seizoen gaan maaien op een perceel waar u weidevogels verwacht? Dan kunt u contact opnemen met uw coördinator die vervolgens de droge-piloten kan vragen het perceel te controleren op de aanwezigheid van broedende vogels.