Beheerplan Midden Overijssel

Het komende najaar gaan we aan de slag met de aanleg van poelen voor amfibieën in het gebied van het Collectief Noordwest Overijssel. Deze inrichtingsmaatregel valt onder de lopende POP3-subsidie. Het aanleggen van deze poelen zorgt voor meer variatie in een terrein, wat leidt tot meer variatie in planten- en diersoorten. Eén van de doelsoorten in dit gebied is de kamsalamander, een bijzondere soort die afhankelijk is van poelen.

Eerder dit jaar is dankzij de POP3 subsidie ook al een aantal andere maatregelen uitgevoerd. Zo hebben vrijwilligers gezorgd voor plaatsing van vossenwerende rasters rondom percelen met veel weidevogels. Het collectief heeft gezorgd voor het materiaal. Daarnaast zijn er diverse plasdraslocaties ingericht. Ook is er een weidevogeldrone aangeschaft, waarmee we nesten eenvoudiger kunnen opsporen.

De bovenstaande inrichtingsmaatregelen vielen allemaal onder POP3. Op dit moment werken we aan een nieuwe POP3-aanvraag. In deze aanvraag leggen we, ook gezien de belangstelling daarvoor onder deelnemers, de nadruk op het aanleggen van plas-dras en de aanschaf van pompen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.