Predatieonderzoek uitgevoerd

Predatie: een terugkerend onderwerp binnen weidevogelbeheer, waar we ons allemaal zorgen over maken. Niet alleen gaan er vele nesten verloren en worden kuikens opgegeten, ook zorgt predatie voor een demotiverend effect onder boeren en vrijwilligers. In 2021 is er in drie weidevogelgebieden, waaronder twee in het werkgebied van het Collectief, onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de nestpredatie en de rol van de verschillende predatoren hierin.

In 2016 en 2017 is ook predatieonderzoek uitgevoerd, waarbij de vos veruit het grootste aandeel had in de predatie van weidevogellegsels. De afgelopen jaren is de vos in veel gebieden actief bestreden. Signalen van boeren, vrijwilligersgroepen en jagers en de aanhoudend hoge predatiedruk geven de indruk dat ook marterachtigen, in het bijzonder de steenmarter, in toenemende mate een rol spelen bij de predatie van weidevogelnesten.

Om die reden is in 2021 een nieuw onderzoek uitgevoerd naar nestpredatie in drie weidevogelgebieden in West-Overijssel. Tijdens dit onderzoek hebben vrijwilligers onder andere wildcamera’s geplaatst bij nesten, zodat de nesten nauwkeurig konden worden gevolgd. Op dit moment zijn nog niet alle resultaten binnen en kunnen dus geen harde conclusies worden getrokken, maar we kunnen wel een eerste beeld vormen.

  • Er zijn meer dan 170 nesten van kievit, grutto en wulp gevolgd.
  • De predatie is in alle drie onderzoeksgebieden fors: circa 50% van de met camera’s gevolgde nesten is gepredeerd.
  • In alle onderzoeksgebieden is de vos vooralsnog de belangrijkste vastgestelde predator. Deze soort was verantwoordelijk voor circa 65% van de gepredeerde nesten.
  • Steenmarter is na vos op dit moment de tweede predator, met grote verschillen tussen de gebieden onderling.
  • Opvallend is dat in één van de gebieden in de loop van het seizoen, na afschot van de aanwezige vossen, de rol van de steenmarter als predator sterk toeneemt.
  • Er zijn sterke geluiden dat de vossenstand in de onderzoeksgebieden in 2021 hoger was dan in eerdere jaren, doordat de soort vanwege de avondklok niet met lichtbak kon worden bejaagd.
  • De rol van overige predatoren lijkt in alle drie de gebieden vooralsnog relatief beperkt.

Met de resultaten van dit onderzoek zetten we bij onder andere de provincie en de FBE (Faunabeheereenheid) in op het verder terugdringen van de predatie. Voor de vos zijn er al mogelijkheden voor bestrijding, maar voor de steenmarter op dit moment nog niet. We dringen samen met de FBE aan op het verkrijgen van ontheffingen voor het terugdringen van de steenmarter in weidevogelgebieden.

Tot slot willen wij van de gelegenheid gebruik maken om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Ze hebben ontzettend veel en goed werk geleverd, waardoor het mogelijk was dit onderzoek uit te voeren.