Project inrichtingsmaatregelen voor weidevogels afgerond

De drie Agrarische Natuur Collectieven in Overijssel zijn in 2020 gestart met een project voor realisatie van inrichtingsmaatregelen voor het verbeteren van het leefgebied van weidevogels. Eind 2023 is dit project afgerond en kunnen we stellen dat we vele mooie resultaten hebben behaald. 

Het gros van het weidevogelbeheer in Overijssel vindt plaats in het werkgebied van CNWO, waardoor hier ook de meeste inrichtingsmaatregelen zijn genomen. In totaal zijn er binnen dit project 38 plasdrassen aangelegd, waarvan 24 binnen ons werkgebied. Daarnaast is er bijna 450 meter oever afgeschuind. Ook zijn er 95 pompen aangeschaft voor het vernatten van kruidenrijk grasland. Om de vernatting een handje te helpen zijn er tevens zes vijzelpompen aangeschaft, waarvan drie voor CNWO. Verder is er binnen dit project verhoogd peil gerealiseerd binnen Jutjesriet, met verschillende inrichtingsmaatregelen. Ook is hier de opgaande begroeiing gekapt. Op enkele andere locaties zijn ook bomen gekapt om de openheid van het gebied te vergroten.

Om de kwaliteit van kruidenrijk grasland te verbeteren hebben we 540 kg kuikenlandmengsel aangeschaft en ingezaaid. Dit mengsel bestaat uit soorten die voor weidevogelkuikens bijzonder geschikt zijn. Het zorgt voor een open en structuurrijke vegetatie, met soorten die veel insecten aantrekken. Op sommige locaties is het mengsel goed aangeslagen, op andere locaties is het minder goed gelukt.

Verder zijn er vele rasters met bijbehorende stroomkastjes aangeschaft om grondpredatoren, met name vossen, tegen te houden. In totaal is 11,3 km gebiedsraster aangeschaft. Deze rasters worden gebruikt in gebieden met hoge aantallen broedende weidevogels, met name rond plasdrassen. Ook zijn er 96 rasters voor individuele nesten aangeschaft. Deze rasters worden vooral gebruikt voor nesten van wulpen, die vaak wat verder verspreid van elkaar broeden. In o.a. Staphorsterveld zijn positieve resultaten (hoger uitkomstsucces) behaald door de inzet van deze rasters tegen met name vossen.

Tot slot zijn er ruim 500 bordjes met “Deze agrariër doet mee aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer, weidevogelbescherming, weilanden niet betreden” aangeschaft binnen dit project, die uitgedeeld zijn aan alle deelnemers met weidevogelbeheer. Deze bordjes zien we regelmatig gemonteerd op weidepalen of aan de stal.

Dit project was het vervolg op een vergelijkbaar project, dat we van 2019-2022 hebben uitgevoerd. Ook dit project hebben we met de andere Collectieven in Overijssel uitgevoerd. In de nieuwsbrief van april 2023 hebben we u geïnformeerd over de resultaten van dit project.

Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO