Project inrichtingsmaatregelen voor weidevogels afgerond

De drie Agrarische Natuur Collectieven in Overijssel zijn in 2019 gestart met een project voor realisatie van inrichtingsmaatregelen voor het verbeteren van het leefgebied van weidevogels. Eind 2022 is dit project afgerond en kunnen we stellen dat we vele mooie resultaten hebben behaald.

Het gros van het weidevogelbeheer in Overijssel vindt plaats in het werkgebied van CNWO, waardoor hier ook de meeste inrichtingsmaatregelen zijn genomen. In totaal zijn er binnen dit project 62 plasdrassen aangelegd, waarvan 46 binnen ons werkgebied. Daarnaast is er bijna 2,5 km oever afgeschuind en is er een buizenstelsel aangelegd, waarmee zeven watergangen op verhoogd peil zijn gezet. Vernatting maakte dan ook een belangrijk onderdeel uit van dit project. 

Ook het verbeteren van de openheid, belangrijk voor weidevogelgebieden, vormde onderdeel van dit project. Er zijn 86 bomen gekapt, stobben gefreesd en bosjes verwijderd. Verder zijn er vele rasters met bijbehorende stroomkastjes aangeschaft om grondpredatoren, met name vossen, tegen te houden. In totaal is 29,5 km gebiedsraster aangeschaft, die geplaatst zijn op 15 locaties. Deze rasters worden gebruikt in gebieden met hoge aantallen broedende weidevogels, met name rond plasdrassen.

Ook zijn er 100 rasters voor individuele nesten aangeschaft. Deze rasters worden met name gebruikt voor nesten van wulpen, die vaak wat verder verspreid van elkaar broeden. In Staphorsterveld zijn positieve resultaten (hoger uitkomstsucces) behaald door de inzet van deze rasters tegen met name vossen.

Tot slot zijn er 10 weidevogeldrones aangeschaft binnen dit project. Vier van deze drones vliegen in het werkgebied van CNWO. Deze drones worden ingezet om nesten en kuikens op te sporen. Het zoeken naar nesten en kuikens is hierdoor minder arbeidsintensief en de verstoring van de vogels wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Naast dit project zijn de drie Collectieven in 2020 gestart met een tweede, vergelijkbaar project. Dat project ronden we eind 2023 af en ook daarbij zijn onder andere vele plasdrassen aangelegd. We houden u op de hoogte van de resultaten.