Samen aan de slag voor kwaliteitsimpuls weidevogels

Het agrarisch natuurbeheer in Overijssel wordt, naast Collectief Noordwest Overijssel, georganiseerd door twee andere collectieven, namelijk Collectief Midden Overijssel en Gebiedscollectief Noord-Oost Twente. De drie Overijsselse collectieven hebben begin dit jaar een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren. De aangevraagde maatregelen leiden tot een flinke impuls op het weidevogellandschap in de provincie.
Belangrijk onderdeel van de aanvraag is de realisatie van ruim 60 nieuwe plasdrassen in Overijssel, waarvan meer dan de helft in het werkgebied van Noordwest Overijssel zijn gepland. Na indiening van de aanvraag kon de aanleg van de plasdrassen beginnen en zijn er eind van de winter ruim twintig gerealiseerd in Noordwest Overijssel.

Vanwege de korte termijn tussen aanvraag en starttijd plasdras en het droge voorjaar was het een hele uitdaging om de plasdrassen tijdig aan te leggen en het water vast te houden. In de meeste gevallen is dit echter gelukt, waardoor de vogels dit jaar al konden profiteren van de plasdrassen. Daarnaast zijn er in het vroege voorjaar oevers afgeschuind in combinatie met een plaatselijke peilverhoging. De maatregelen bleken opnieuw bijzonder effectief: direct na aanleg vonden grote aantallen vogels de plasdrassen en ook in het gebied met plaatselijke peilverhoging waren de dichtheden broedende vogels bijzonder hoog.
Verder zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat nesten door roofdieren leeggehaald worden, zoals de aanschaf en plaatsing van vossenvallen en rasters. Wanneer de beschikking binnen is, worden onder andere bomen gekapt om de openheid, die de kans op predatie verkleinen, te vergroten.

Tot slot is een belangrijk onderdeel van de aanvraag de aanschaf van drie drones (één voor elk collectief), waar vrijwilligers weidevogelnesten mee op kunnen sporen. Deze drones zijn aangeschaft en tijdens dit weidevogelseizoen ingezet (zie elders in deze nieuwsbrief). Provincie Overijssel ondersteunt de aanvraag door een voorschot te verlenen op de kosten, zodat de voorfinanciering niet bij de collectieven ligt. Dankzij dit voorschot en tevens garantstelling voor ongeveer de helft van de subsidieaanvraag, was het mogelijk om dit jaar al zoveel maatregelen uit te voeren. Op het moment dat de beschikking binnen is, naar verwachting eind van dit jaar, kunnen de overige maatregelen uitgevoerd worden.