Soort uitgelicht: de veldleeuwerik

Iedere nieuwsbrief lichten we een soort uit, waar we ons als Collectief met onze leden voor inzetten. Deze keer een soort die ooit zeer algemeen voorkwam in het agrarisch gebied, maar die inmiddels een zeldzame verschijning is geworden: de veldleeuwerik.

Heeft u al een keer een veldleeuwerik horen zingen? Dan herkent u hem waarschijnlijk de volgende keer meteen weer! Al zingend stijgen ze op tot grote hoogte, waar de vogels als een helikopter bijna stil op de plek hun onmiskenbare zang laten horen. Om vervolgens in glijvlucht en al zingend weer richting de grond te dalen. Met deze zangvluchten bakent de veldleeuwerik zijn broedterritorium af.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de veldleeuwerik met 95% afgenomen. De intensivering van de landbouw en de verruiging van de duinen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Gelukkig kun je de soort nog steeds tegenkomen. De veldleeuwerik broedt vooral in open landschappen, zoals de heide en de duinen, maar ook in verschillende agrarische weidevogelgebieden kun je de soort nog tegenkomen. In het werkgebied van het Collectief zijn er verschillende weidevogelgebieden waar je deze soort kunt horen en zien.

De veldleeuwerik is qua uiterlijk niet heel opvallend: bruin gestreept met een lichte borst en een korte kuif, die vaak plat ligt. De soort is net iets groter dan een huismus. Ze broeden op de grond in open gebied, waarbij het nest goed verborgen ligt. Vanaf eind maart beginnen veldleeuweriken te broeden, waarbij de jongen na ongeveer 45 dagen vliegvlug zijn. Ieder broedseizoen kunnen ze twee tot drie legsels produceren. Tijdens de broedtijd eten veldleeuweriken vooral insecten, terwijl ze buiten de broedtijd overschakelen op zaden en granen.

In deze tijd van het jaar kunt u de zang niet meer horen, het broedseizoen is immers voorbij. Wel kunt u nog trekkende veldleeuweriken tegenkomen, die voornamelijk onderweg zijn naar zuidwest Europa. Het hoogtepunt van de trek ligt in oktober. Niet alle veldleeuweriken trekken weg, sommige blijven in Nederland overwinteren. Veel veldleeuweriken die u in deze periode ziet, hebben in Scandinavië gebroed. Dus ziet u overdag een groep vogels hoog overvliegen? Wie weet zijn het veldleeuweriken.